۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

فراخوان همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی»

[…]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ششمین دورۀ اعطای نشان عالی فرهنگی و هنری فردوسی

[…]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی دستور خط با حضور دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان

[…]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش تصویری «روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار شد

[…]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

[…]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم رونمایی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (دورۀ دوازده جلدی) برگزار شد

[…]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست جایگاه آموزش در ویرایش برگزار می‌شود

[…]
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم رونمایی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (دورۀ دوازده جلدی)

[…]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست هم‌اندیشی ویرایش برگزار می‌شود

[…]