اطلاعات گروه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخچه اهداف و وظایف تفاهم‌نامه‌ها
خبرنامه ـ شمارۀ ۱تا ۸۶ نشست‌های علمی کتاب‌های درسی قدیمی
تازه‌ها کتابخانۀ الکترونیکی دکتر ذوالفقاری

 

 

 اعضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیر گروه اعضای شورای علمی اعضای گروه
مدیران قبلی اعضای کارگروه‌های علمی

 


تماس با گروه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران، بزرگراه شهید حقانی، ورودی کتابخانۀ ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی.

کد پستی: ۱۵۳۵۶۳۳۲۱۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۶۳۹۴ تلفن: ۸۸۶۴۲۴۴۷-۰۲۱