گزیده‌ای از همایش بین‌المللی تأثیر زبان فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی