علی رواقی

 

 

 

 

علی رواقی (۱۳۲۰ـ مشهد)

مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۶۹/۵/۲

برخی ‌از آثار: منتخب نثر فارسی؛ تفسیر قرآن پاک؛ واژه‌های ناشناخته در شاهنامه؛ ترجمۀ قرآن موزۀ پارس؛ تفسیر بصائر یمینی؛ قرآن قدس (دو مجلد)؛ مقامات حریری (متن عربی و ترجمۀ فارسی)؛ داستان‌های شاهنامۀ فردوسی؛ ذیل فرهنگ های فارسی؛ دیوان حافظ؛ قرآن کریم (برگردانی کهن از قرآن کریم)؛ سبک‌شناسی یا گونه‌شناسی ترجمه‌های قرآن؛ زبان فارسی فرارودی [تاجیکیترجمۀ سورۀ مائده؛ تکلمة الاصناف (فرهنگ عربی به فارسی)؛ دیوان ناصر خسرو (همکاری با استاد مجتبی مینوی و دکتر مهدی محقق)؛ لغت شاهنامه (با همکاری دکتر توفیق سبحانی)؛ ترجمه‌ای فارسی از قرآن مجید؛ فرهنگ پسوند در زبان فارسی؛ فرهنگ شاهنامه (در دو جلد)؛ فرهنگ فارسی ـ تاجیکی؛ فرهنگ مصدر در زبان فارسی؛ فرهنگوارۀ واژگان قرآنی؛ زبان فارسی فرارودی؛ زبان فارسی افغانستان (دری)؛ نمونۀ ادبیات تاجیک (به انتخاب صدرالدین عینی و تصحیح دکتر علی رواقی).