ردیف

عنوان

بارگیری

۱

الفبای نوآمور یا کتاب اول ابتدایی/ زین‌العابدین نصیر/ ۱۳۲۹/ چاپ اول

۲

املاء سهل و آسان برای ۳و۴، ۵و۶ دبستان/ اسمعیل پیروزکیا/ بی‌تا

۳

املاء فارسی ــ املاء ابتدایی، سال پنجم و ششم دبستان‌ها و اول دبیرستان/ حسین امید/ ۱۳۱۴/ چاپ اول
۴  املاء فارسی (برای دانش‌آموزان دبستان‌ها)/ حسینعلی وکیلی ــ ابوالحسن منصوریان/ ۱۳۳۷/ چاپ اول

۵

 املاء صحیح (کلاس‌های متوسطه و کنکور و…)/ جواد شریعت/ ۱۳۳۹/ چاپ اول

۶

املای فارسی به روش جدید/ احمد فولادشکن/ ۱۳۴۴

۷

 انشاء برای همه/ بهرام یاری اهری/ بی‌تا

۸

 انشاء ابتدایی سال چهارم (جلد دوم)/ احمد کوشا/ ۱۳۳۶/ چاپ ششم

۹  انشاء ابتدایی ۳و۴ دبستان/ احمد کوشا/ ۱۳۳۴/ چاپ سوم

۱۰

انشاء جدید خاور (پنجم و ششم دبستان‌ها)/ امیرمهدی دبیرآذر/ ۱۳۳۱

۱۱

اول کودکان/ بی‌تا
۱۲ آموزش املاء (دبستان‌ها و دبیرستان‌ها)/ هدایت نیر سینا/ ۱۳۱۹/ چاپ اول

۱۳ آموزش املاء/ هدایت نیر سینا/ ۱۳۲۴/ چاپ دوم

۱۴

بدرقة‌الاطفال در اصول تدریس فارسی (دبستان)/ ع.رازی محمدزاده الشهیر بفارس/۱۲۹۵
*۱۵ برگزیدۀ نثر و نظم فارسی ششم دبیرستان‌ها/ عباس دیوشلی ــ ضیاالدین سجادی ــ محمدصدیق اسفندیاری‌ ــ زین‌العابدین مؤتمن/ ۱۳۳۶

*۱۶

برگزیدۀ نظم و نثر فارسی ۵ دبیرستان/ عباس دیوشلی ــ ضیاالدین سجادی ــ محمدصدیق اسفندیاری‌ ــ زین‌العابدین مؤتمن/ ۱۳۳۵
۱۷ برگزیدۀ نظم و نثر فارسی (دورۀ دوم دبیرستان)/ سید جواد افجه ــ سید حسین حجازی/ ۱۳۳۴

۱۸

تاریخ ادبیات (چهارم دبیرستان‌ها)عباس دیوشلی ــ ضیاالدین سجادی ــ محمدصدیق اسفندیاری‌ ــ زین‌العابدین مؤتمن/ بی‌تا/ چاپ اول

۱۹

تاریخ ادبیات (۴و۵و۶ دبیرستان‌ها)/عباس دیوشلی ــ ضیاالدین سجادی ــ محمدصدیق اسفندیاری‌ ــ زین‌العابدین مؤتمن/ بی‌تا/ چاپ اول

۲۰ تاریخ ادبیات (پنجم دبیرستان‌ها)/عباس دیوشلی ــ ضیاالدین سجادی ــ محمدصدیق اسفندیاری‌ ــ زین‌العابدین مؤتمن/ بی‌تا/ چاپ اول

 

 

ردیف

عنوان

بارگیری

*۲۱

تاریخ ادبیات ایران (۴و۵ دبیرستان‌ها)/ سلیم نیساری/ ۱۳۲۸/ چاپ سوم

*۲۲

تاریخ ادبیات ایران/ سید محمدرضا دائی‌جواد/ ۱۳۳۵

*۲۳

تاریخ ادبیات ایران (۴و۵و۶ دبیرستان‌ها)/ رضا زاده‌شفق/ ۱۳۴۲
*۲۴ تاریخ ادبیات ایران (۴و۵ دبیرستان‌ها)/ سلیم نیساری/ ۱۳۳۴/ چاپ پنجم

*۲۵

تاریخ تحول و تطور ادبیات ایران (۶ دبیرستان‌ها)/ باقر آل ابراهیم/ ۱۳۳۳

۲۶

تعلیم انشاء (سوم و چهارم دبستان‌ها)/ غلامرضا سلیم/ ۱۳۲۹/ چاپ دوم

۲۷

تعلیم انشاء (۳و۴و۵و۶ دبستان‌ها)/ ۱۳۲۶

۲۸

تعلیم انشاء (۵و۶ دبستان و اول دبیرستان‌ها)/ غلامرضا سلیم/ ۱۳۳۱/ چاپ اول

۲۹  خودآموز املاء (۳و۴و۵و۶ دبستان‌ها)/ پروین گنابادی/ بی‌تا

۳۰

 خودآموز انشاء (سوم و چهارم دبستان‌ها)/ تمکینی/ ۱۳۳۷/ چاپ دوم

۳۱

خودآموز دستور زبان فارسی (۵و۶ دبستان‌ها و دبیرستان‌ها)/ بهرام یاری اهری/ ۱۳۳۶
۳۲ خودآموز دستور زبان فارسی (۵و۶ دبستان‌ها و دبیرستان‌ها)/ محمود خاتمی ــ باهرام یاری اهری/ ۱۳۳۹/ چاپ پنجم

۳۳  دستور آموزگار (۴و۵ ابتدایی)/ حبیب‌الله آموزگار/ ۱۳۳۸/ چاپ اول

۳۴

دستور آموزگار (ششم ابتدایی)/ حبیب‌الله آموزگار/ ۱۲۹۸
۳۵ دستور جدید املاء (دوم دبیرستان‌ها)/ ۱۳۳۸

۳۶

دستور حسن (۵و۶و۷ مدارس)/ محمدحسن هروی/ ۱۳۰۲/ چاپ اول
۳۷  دستور زبان فارسی (چهارم و پنجم ابتدایی)/ ادیب/ ۱۳۵۱/ چاپ پنجم

۳۸

دستور زبان فارسی (۵و۶ دبستان‌ها)/ محمد دیهیم/ ۱۳۳۰/ چاپ ششم

۳۹

دستور زبان فارسی نوین (۴و۵و۶ دبیرستان‌ها)/ علی شهبازی/ بی‌تا

۴۰ دستور زبان فارسی (اول دبیرستان‌ها)/ مصطفی مقربی ــ فتح‌الله مجتبائی ــ زهرا خانلری/ ۱۳۴۳

 

ردیف

عنوان

بارگیری

*۴۱ دستور زبان فارسی (روش نو) (اول دبیرستان‌ها)/ مصطفی مقربی ــ فتح‌الله مجتبائی ــ زهرا خانلری/ ۱۳۴۵
۴۲ دستور زبان فارسی (روش نو) (دوم دبیرستان‌ها)/ پرویز ناتل خانلری ــ همکاری زهرا خانلری/ ۱۳۴۱

۴۳ دستور زبان فارسی (اول و دوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی‌ ــ یاسمی/ بی‌تا
۴۴ دستور زبان فارسی (دوم و سوم دبیرستان‌ها)/ بهار ــ یاسمی ــ قریب ــ همائی ــ فروزانفر/ ۱۳۴۳

۴۵ دستور زبان فارسی (سوم و چهارم دبیرستان‌ها)/قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی‌ ــ یاسمی/ بی‌تا

۴۶ دستور زبان فارسی (۳و۴ دبستان‌ها)/محمد دیهیم/۱۳۲۸/ چاپ دوم

۴۷ دستور زبان فارسی (۳و۴ دبیرستان‌ها)/ ۱۳۳۲
۴۸ دستور زبان فارسی (۴و۵و۶ دبستان‌ها)/ سهراب زندپور/ ۱۳۳۱/ چاپ دوم

۴۹  دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/رضا زااده‌شفق ــ جلال همائی ــ احمد کوشا ــ عبدالرحمان فرامرزی ــ ذبیح‌الله صفا ــ شهابی ــ والی‌زاده/۱۳۳۵/ چاپ دوم

۵۰ دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/ امیرمهدی دبیرآذر/ ۱۳۳۱
۵۱ دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/پروین گناآبادی/۱۳۳۳
۵۲ دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/رضا زااده‌شفق ــ جلال همائی ــ احمد کوشا ــ عبدالرحمان فرامرزی ــ ذبیح‌الله صفا ــ شهابی ــ والی‌زاده/۱۳۳۶/ چاپ چهارم

۵۳ دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/ محمدتقی حیدری/ ۱۳۳۷

۵۴

دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/ علی‌اکبر قویم/ بی‌تا
۵۵  دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبستان‌ها)/ مرتضی مدرس گیلانی/‌ بی‌تا

۵۶

 دستور زبان فارسی (پنجم و ششم دبیرستان‌ها)/قویم/ ۱۳۲۵ـ۱۳۲۶
۵۷  دستور زبان فارسی (اول و دوم دبیرستان‌ها)/ جبار سلطان‌محمدی ــ احمد مفیدی/ بی‌تا

۵۸

 دستور زبان فارسی (اول و دوم دبیرستان‌ها)/قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/ بی‌تا

۵۹

 دستور زبان فارسی باسلوب‌السنه مغرب زمین/ عبالعظیم قریب/ ۱۳۳۱/ طبع: بیست و ششم

۶۰  دستور زبان فارسی باسلوب‌السنه مغرب زمین/ میرزا عبدالعظیمخان/ بی‌تا

 

ردیف

عنوان

بارگیری

۶۱  دستور زبان فارسی باسلوب‌السنه مغرب زمین/ میرزا عبدالعظیم خانی/ ۱۳۲۶/ چاپ اول
۶۲ دستور زبان فارسی (۵ استاد)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/ ۱۳۵۰

۶۳ دستور زبان فارسی دورۀ دوم (۵و۶ دبستان‌ها)/ محمد دیهیم/‌ بی‌تا
۶۴ دستور زبان فارسی دورۀ دوم جدید (۵و۶ دبستان‌ها)/ میرزا عبدالعظیم‌خان/۱۳۱۱/ چاپ چهارم

۶۵ دستور زبان فارسی فراخور… (۵و۶ ابتدائی و اول متوسطه)/ غلامحسن امین ــ جلیل غفاری/ بی‌تا

۶۶  دستور زبان فارسی/ علی‌اصغر فقیهی/ ۱۳۴۶

۶۷  دستور زبان فارسی یا قواعدی جامع و مختصر برای دبیرستان‌ها/ ایرج دهقان/ ۱۳۳۲
۶۸ دستور زبان فارسی (اول و دوم و سوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/ ۱۳۴۲

۶۹  دستور نگارش املاء و انشا دبیرستان‌ها/ حسین امید/ ۱۳۱۳

۷۰ دستور نوشتن یا کتاب املا (ابتدائی و متوسطه)/ ابوالقاسم پاینده/۱۳۱۰/ چاپ اول
۷۱ دستور نوین (دوره دوم) (سیکل اول مدارس متوسطه)/ میرزا محمدامین‌خان (ادیب طوسی)
۷۲  دیکته و املا (دبستان)/ امیرمهدی دبیرآذر/ ۱۳۳۱/ چاپ اول

۷۳  راهنمای دیکته یا تعلیم املا (۳و۴و۵و۶ دبستان‌ها)/…/بی‌تا

۷۴

 عروض، بدیع، قافیه (ششم ادبی و متفرقه و دانشکده‌ها)/ مرتضی مدرس گیلانی/ بی‌تا
*۷۵ علم ادب (قسمت اول)/ میرزا سید ابراهیم منقح/ ۱۳۴۹

*۷۶

فارسی (اول دبیرستان)/ مصطفی مقربی، فتح‌الله مجتبائی، زهرا خانلری/ ۱۳۴۳
۷۷ فارسی (اول دبیرستان‌ها)/قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/۱۳۴۲

۷۸

فارسی (دوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/۱۳۴۲

۷۹

فارسی (دوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/۱۳۴۳

۸۰ فارسی (دوم دبیرستان)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/۱۳۴۷

 

ردیف

عنوان

بارگیری

۸۱ فارسی (سوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/ ۱۳۴۲
۸۲  فارسی (سوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/ ۱۳۴۳

۸۳  فارسی (سوم دبیرستان‌ها)/ قریب ــ بهار ــ فروزانفرــ همائی ــ یاسمی/۱۳۴۶
۸۴ فارسی (پنجم دبیرستان‌ها)/جلا‌الدین همائی، رضا سفق، عبدالرحمن فرامرزی، ذبیح‌الله صفا، علی شهابی، احمد کوشا، اسمعیل والی‌زاده/۱۳۴۲

۸۵ فارسی (پنجم طبیعی و ریاضی)/ فروزانفر، گلشن ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی، منوچهر …/ ۱۳۴۳

۸۶ فارسی (پنجم دبیرستان‌ها طبیعی و ریاضی)/ فروزانفر، گلشن ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی، منوچهر …/ ۱۳۴۲

۸۷ فارسی (پنجم طبیعی و ریاضی)/ فروزانفر، گلشن ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی، منوچهر …/ ۱۳۴۶
۸۸ فارسی (ششم ادبی)/ رضازاده، شفق،فرامرزی، همائی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده/ ۱۳۴۳

۸۹ فارسی (ششم دبیرستان‌ها) ادبی/ رضازاده، شفق،فرامرزی، همائی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده/ ۱۳۴۲

۹۰ فارسی (ششم دبیرستان‌ها طبیعی و ریاضی)/ تاریخ ادبیات: رضازاده، شفق،فرامرزی، همائی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده
قرائت: دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/۱۳۴۲
۹۱ فارسی (ششم طبیعی و ریاضی)/ تاریخ ادبیات: رضازاده شفق،فرامرزی، همائی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده
قرائت: دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/۱۳۴۳
۹۲ فارسی (ششم طبیعی و ریاضی)/ تاریخ ادبیات: رضازاده شفق،فرامرزی، همائی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده
قرائت: دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/ ۱۳۴۵

۹۳ فارسی (ششم طبیعی و ریاضی و خانه‌داری)/ تاریخ ادبیات: رضازاده، شفق،فرامرزی، همائی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده
قرائت: دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/ ۱۳۵۵

۹۴

فارسی (چهارم دبیرستان‌ها طبیعی و ریاضی)/ فروزانفر، گلشن ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی، آدیت/ ۱۳۴۲
۹۵ فارسی و تاریخ ادبیات (پنجم طبیعی و ریاضی)/ نفیسی، محمدعلی روحانی، مهدی محقق، محمد نصراللهی/ ۱۳۳۸

۹۶

فارسی و تاریخ ادبیات (چهارم طبیعی و ریاضی)/ نفیسی، محمدعلی روحانی، مهدی محقق، محمد نصراللهی/ ۱۳۳۸
۹۷ فارسی و دستور (اول دبیرستان‌ها)/ گنابادی، دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/ ۱۳۳۵

۹۸

فارسی و دستور (سوم دبیرستان‌ها)/ گنابادی، دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/ بی‌تا

۹۹

فارسی و دستور زبان (پنجم دبستان)/ ۱۳۳۷

۱۰۰ فارسی و دستور زبان (اول دبیرستان‌ها)/ رضازاده شفق، فرامرزی، صفا، شهابی، کوشا، والی‌زاده

 

ردیف

عنوان

بارگیری

۱۰۱ فارسی و دستور زبان (اول دبیرستان‌ها)/ دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/ بی‌تا
۱۰۲ فارسی و دستور زبان (دوم دبیرستان‌ها)/ رضا شفق‌زاده، عبدالرحمان فرامرزی، ذبیح‌الله صفا، علی‌اکبر شهابی، احمد کوشا، اسمعیل والی‌زاده/ ۱۳۳۵ چ اول

۱۰۳ فارسی و دستور زبان (سوم دبیرستان‌ها)/ دیوشلی، سجادی، اسفندیاری، مؤتمن/ بی‌تا
۱۰۴ فارسی و دستور زبان (سوم دبیرستان‌ها)/ رضا شفق‌زاده، عبدالرحمان فرامرزی، ذبیح‌الله صفا، علی‌اکبر شهابی، احمد کوشا، اسمعیل والی‌زاده، جلال همائی/ ۱۳۳ چ سوم

۱۰۵ فارسی و دستور زبان (سوم دبیرستان‌ها)/ نفیسی، روحانی، محقق، نصراللهی/۱۳۳۸

۱۰۶ فارسی و دستور زبان (پنجم دبستان‌ها)

۱۰۷ فارسی و دستور زبان (ششم دبستان‌ها)
۱۰۸ فارسی و دستور زبان (ششم دبستان‌ها)

۱۰۹ فارسی و دستور زبان (اول دبیرستان‌ها)/  نفیسی، روحانی، محقق، نصراللهی/ ۱۳۴۱

۱۱۰ فارسی و دستور زبان (دوم دبیرستان‌ها)/ نفیسی، روحانی، محقق، نصراللهی/  بی‌تا
۱۱۱ فارسی و دستور زبان (چهارم و پنجم دبیرستان‌ها)/ خزائلی، ناصری، بدیع‌الزمانی، میرمیرایی/ ۱۳۴۰ چ سوم
۱۱۲ فارسی و دستور زبان (ششم دبیرستان‌ها)/ شفق، همایی، فرامرزی، صفا، کوشا، شهابی، مالی‌زاده

۱۱۳  قرائت جز دوم ابتدائی/ ۱۳۳۵ش

۱۱۴

قرائت فارسی (چهارم و پنجم دبیرستان‌ها)/ نیرنیا، خزائلی، ناصری، بدیع‌الزمانیو…/ ۱۳۳۷ ش جلد دوم
۱۱۵ قرائت فارسی و دستور زبان (سوم دبیرستان‌ها)/ فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی و …/ بیتا

۱۱۶

قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (چهارم دبیرستان‌ها)/ فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی
۱۱۷ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (چهارم دبیرستان‌ها)/ شفق، همایی، فرامرزی، صفا، شهابی،  کوشا، والی‌زاده

۱۱۸

قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (چهارم دبیرستان‌ها)/ فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۱۹

قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (پنجم دبیرستان‌ها)/ فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۲۰ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (پنجم دبیرستان‌ها)/ شفق، همایی، فرامرزی، صفا، شهابی،  کوشا، والی‌زاده

ردیف

عنوان

بارگیری

۱۲۱ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (پنجم دبیرستان‌ها)/ نفیسی، روحانی، محقق، نصرالله
۱۲۲ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (چهارم دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۲۳ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (اول دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی
۱۲۴ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (دوم دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۲۵ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (دوم دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۲۶ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (سومدبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۲۷ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (سوم دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی
۱۲۸ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (پنجم دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۲۹ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (اول دبیرستان‌ها)/فروزانفر، ابراهیمی، زرین‌کوب، بحرالعلومی

۱۳۰ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (دوم دبیرستان‌ها)/ بدیع‌الزمانی، خزائیل، نیرنیا، میرمیرانی، هما شرقی، ناصری
۱۳۱ قرائت فارسی و تاریخ ادبیات (سوم دبیرستان‌ها)/بدیع‌الزمانی، خزائیل، نیرنیا، میرمیرانی، هما شرقی، ناصری
۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰