مدیر
دکتر سید مجتبی حسینی
اعضاى شوراى علمى
نصراللّٰه پورجوادى، غلامعلى حدّاد عادل، احمد سمیعى (گیلانى)، على‌اشرف صادقى، کامران فانى، مهدى محقّق‌، مسعود جعفری جزی، موسی اسوار.
اعضای گروه
شیدا قدّوسی، آذر کلهر
اهداف
اهداف نشر آثار، بر اساس بندهایی از مادۀ ۲ اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی که ارتباط مستقیم با وظایف فرهنگستان در حوزۀ نشر دارد، از این قرار است:
• کمک به معرفی و نشر میراث زبانی و ادبی فارسی به‌صورت اصیل و معتبر؛
• اهتمام در حفظ فرهنگ‌های محلی و مردمی و جمع‌آوری و ضبط و نشر امثال‌وحکم و کلیۀ اَعلام و اصطلاحات فارسی در همۀ زمینه‌ها و بهره‌برداری از آن‌ها برای پرورش و تقویت زبان فارسی؛
• بهره‌برداری صحیح از زبان‌های محلی (در داخل ایران و خارج از آن) به‌منظور تقویت و تجهیز این زبان و غنی ساختن و گستردن دامنۀ کارکرد آن؛
• معرفی محققان و ادبا و خدمتگزاران زبان و ادب فارسی و حمایت از نشر آثار ایشان و کمک به تأمین وسایل فعالیت علمی و فرهنگی آنان و فراهم آوردن موجبات تقدیر از خدماتشان.
با عنایت به بندهای فوق و نیز بخش‌هایی از مادۀ ۱۲ اساسنامه و آئین‌نامۀ داخلی فرهنگستان، نشر چند دسته آثار به شرح ذیل جزو وظایف گروه «نشر آثار» قرار می‌گیرد:
• نشر متون کهن که میراث زبانی و ادبی فارسی محسوب می‌شود (اعم از تصحیح انتقادی یا افست)؛
• نشر فرهنگ‌های عامیانه، امثال‌وحکم و اصطلاحات زبان فارسی در همۀ زمینه‌ها؛
• نشر آثار گویشی؛
• نشر آثار تألیفی، تصحیحی و ترجمه‌ای محققان، ادبا و خدمتگزارانی که آثار ایشان موجب تقویت زبان و ادب فارسی است؛
• نشر طرح‌های انتشاراتی که به تصویب شورای فرهنگستان برسد؛
• نشر نتیجۀ تحقیقات و گزارش‌ها و مصوّبات کمیسیون‌ها و گروه‌های فرهنگستان که به تصویب شورای فرهنگستان رسیده باشد.
آثار منتشرشده‌
• قرآن کریم، تصحیح على رواقى‌ (۱۳۸۳)؛
• نگاهى به گویش‌نامه‌هاى ایرانى، على‌اشرف صادقى‌ (۱۳۷۹)؛
• فرهنگ زرقان، محمّدجعفر ملک‌زاده‌ (۱۳۸۰)؛
• لهجۀ تهرانى، لازار ساموئیلوویچ پـى. ‌سیکوف، ترجمۀ محسن شجاعـى‌ (۱۳۸۰)؛
• مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشى مسائل واژه‌گزینى و اصطلاح‌شناسـى (۱۳۸۰)؛
• مفتاح ‌الهدایة و مصباح‌ العنایة، محمود ابن عثمان، تصحیح منوچهر مظفّریان‌ (۱۳۸۰)؛
• نامۀ سیرجان، محمود سریزدى‌ (۱۳۸۰)؛
• دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسى در شبه‌قارّه، جلـد اول (آبرو تونکى ـ آیینه‌کارى) (۱۳۸۱)؛ جلد دوم (بابا داوود مشکاتی ـ چهترمل)، ۱۳۸۷؛ ج سوم (حاتم بیگ ـ سبک هندی)، ۱۳۹۲؛ جلد چهارم (سپنتا ـ شبه‌قاره)، ۱۳۹۵؛
• دستور خطّ فارسى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى‌ ـ چاپ اوّل (۱۳۸۱)، چـاپ سیزدهـم (۱۳۹۴)؛
• مجموعه‌مقالات نخستین هم‌اندیشى گویش‌شناسى ایران، به‌ کوشش حسن رضائى باغ‌بیدى‌ (۱۳۸۱)؛
• مناظر الانشاء، خواجه عمادالدّین محمود گاوان، به تصحیح معصومه معدن‌کن‌ (۱۳۸۱)؛
• فرهنگ گویش دوانى، عبدالنّبى سلامى‌ (۱۳۸۱)؛
• بررسی گویش فینى، بهجت نجیبى فینى‌ (۱۳۸۱)؛
• شیوه‌نامۀ ضبط اعلام، تدوین و تنظیم از ماندانا صدیق بهزادى‌ (۱۳۸۱)؛
• کتاب‌شناسى دستور زبان فارسى، محمّد مهیار (۱۳۸۱)؛
• گل‌هاى شهر سبز (اشعاری به لهجۀ محلّی کازرونی)، محمّدجواد بهروزى‌ (۱۳۸۱)؛
• واژه‌نامۀ گویش بختیارى چهارلنگ، رضا سرلک‌ (۱۳۸۱)؛
• آشنایی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به کوشش حسن قریبى (۱۳۸۳)؛
• دلیل مجمع اللغة الفارسیة و آداب‌ها، به کوشش حسن قریبى، ترجمه: عقیل خورشا (۱۳۸۳)؛
• روضة‌ العقول، تصحیح محمّد روشن‌ و ابوالقاسم جلیل‌پور (۱۳۸۳)؛
• الصّیدنه فى ‌الطّب (داروشناسی در پزشکی)، ابوریحان بیرونى، ترجمۀ باقر مظفّرزاده‌ (۱۳۸۳)؛
• فرهنگ جامع ضرب‌المثل‌هاى فارسى، بهمن دهگان‌ (۱۳۸۳)؛
• فرهنگ ریشه‌شناختى زبان فارسى، محمّد حسن‌دوست‌ (۱۳۸۳)؛
• گنجینۀ گویش‌شناسى فارس، عبدالنّبى سلامى‌ ـ دفتر اوّل (۱۳۸۳)، دفتر دوم (۱۳۸۴)، دفتر سوم (۱۳۸۵)، دفتر چهارم (۱۳۸۶)، دفتر پنجم (۱۳۸۸)، دفتر ششم (۱۳۹۰)، ‌دفتر هفتم (۱۳۹۳)؛
• گویش راجى هنجن، ابوالحسن آقاربیع‌ (۱۳۸۳)؛
• مدارج ‌البلاغه در علم بدیع، رضاقلی‌خان هدایت، به تصحیـح سیّد حمید حسنی (۱۳۸۳)؛
• همایون‌نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجى، نیمۀ دوم، ۲ جلـد)، تصحیـح على پیرنیا (۱۳۸۳)؛
• اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (با آخرین اصلاحات)، به ‌کوشش دبیرخانۀ شورای فرهنگستان (۱۳۸۴)؛
• فرهنگ واژه‌هاى مصوّب فرهنگستان ‌(دفتر اوّل تا پانزدهم)، به کوشش گروه واژه‌گزینى‌ (۱۳۸۳-۱۳۹۷)؛
• بررسی خرده‌گویش‌هاى محلّى منطقۀ قصران (به‌انضمام واژه‌نامۀ قصرانی)، گیتى دیهیم‌ (۱۳۸۴)؛
• بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوى (فارسی میانۀ زردشتی)، یداللّٰه منصوری (۱۳۸۴)؛
• جشن‌نامۀ دکتر محمّد خوانساری، زیر نظر حسن حبیبی (۱۳۸۴)؛
• دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (هفت مجلد)، گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، زیر نظر اسماعیل سعادت ـ جلد اوّل (آ ب ـ برزویه) (۱۳۸۴)، جلد دوم (برندق خجندی ـ حیرتی تونی) (۱۳۸۶)، جلد سوم (خارزنجی ـ سنایی غزنوی) (۱۳۸۸)، جلد چهارم (سندبادنامه ـ فردوسی) (۱۳۹۱)، جلد پنجم (فردوسی ثانی ـ مسرور طالقانی) (۱۳۹۳)، جلد ششم (مسعود، محمد ـ یونس) (۱۳۹۵)، جلد ذیل (آتشی، منوچهر ـ یونکر، هاینریش) (۱۳۹۷)؛
• شعر امروز ایران، به کوشش موسی اسوار (۱۳۸۴)؛
• فهرست پایان‌نامه‌هاى کارشناسى ارشد و دکترى در زمینۀ دستور زبان فارسى، به کوشش محمّدامین ناصح‌ (۱۳۸۴)؛
• مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (۱۳۸۴)؛
• ویژگى‌هاى نحوى زبان فارسى در نثر قرن پنجم و ششم هجرى، مهین‌دخت صدیقیان‌ (۱۳۸۴)؛
• واژه‌نامۀ گویش قاین، رضا زمرّدیان‌ (مهر ۱۳۸۵)؛
• تاج ‌القصص، ابونصر احمد ابن محمد بخاری، به تصحیح سیّد علی آل‌داود (۱۳۸۶)؛
• جشن‌نامۀ استاد دکتر محمّدعلى موحّد، زیر نظر حسن حبیبى (۱۳۸۶)؛
• مجموعه مقالات فرهنگ‌نگارى، حسن هاشمی میناباد (۱۳۸۶)؛
• بررسی ریشه‌شناختی افعال در زبان فارسی، به کوشش یداللّٰه منصوری و جمیلۀ حسن‌زاده، زیر نظر بهمن سرکاراتی (۱۳۸۷)؛
• جشن‌نامۀ استاد اسماعیل سعادت، زیر نظر حسن حبیبى (۱۳۸۷)؛
• معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی از ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ شمسی، گزارش حسین مرتضائیان آبکنار (۱۳۸۷)؛
• نخستین مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان ‌و ادب فارسی ‌و بنیاد ایران‌شناسی، زیر نظر حسن حبیبی، به کوشش حسن قریبی (۱۳۸۷)؛
• شاه‌اسماعیل‌نامه، قاسمی گنابادی، به تصحیح و تحشیۀ جعفرشجاع کیهانی (۱۳۸۷)؛
• جشن‌نامۀ استاد عبدالمحمد آیتی، زیر نظر غلامعلی حداد عادل (۱۳۸۸)؛
• نامۀ خاتون ارگی و صدونوزده پاره‌نوشتار سُغدی، به کوشش زهره زرشناس و لیلا عسگری (۱۳۸۸)؛
• فرهنگ پسوند در زبان فارسی: بررسی دوازده پسوند، علی رواقی (۱۳۸۸)؛
• دیوان عتیقی، جلال‌الدین عتیقی، به کـوشش نصراللّٰه پورجوادی (۱۳۸۸)؛
• دومین مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان ‌و ادب فارسی ‌و بنیاد ایران‌شناسی، زیر نظر حسن حبیبی، به کوشش حسن قریبی (۱۳۸۸)؛
• سازمان اداری خوارزمشاهیان، تألیف هوشنگ خسروبیگی (۱۳۸۸)؛
• تاریخ‌ادبیات‌نگاری در آلمان (بررسی هفت اثر در تاریخ ادبیات زبان آلمانی)، سعید رضوانی (۱۳۸۹)؛
• قطوف الربیع فی صنوف البدیع، محمدحسین قریب گرکانی (شمس‌العلماء)، به کوشش مرتضی قاسمی (۱۳۸۹)؛
• فرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو (۲ جلد)، محمد حسن‌دوست (۱۳۸۹)؛
• دیوان جلال طبیب شیرازی همراه با رسالۀ جواهر البحور، به کوشش نصراللّٰه پورجوادی (۱۳۸۹)؛
• هزارواژۀ زیست‌شناسی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۰)؛
• واژه‌گزینی در ایران و جهان، دکتر رضا منصوری (۱۳۹۰)؛
۰ واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (۱)، زیر نظر حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۹۰)؛
• وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز، به کوشش امید طبیب‌زاده (۱۳۹۰)؛
• هزارواژۀ پزشکی، به کوشش گروه واژه‌گزینی ـ جلد اول (۱۳۹۰)، جلد دوم (۱۳۹۳)؛
• هزارواژۀ علوم زمین، به کوشش گروه واژه‌گزینی ـ جلد اول (۱۳۹۰)، جلد دوم (۱۳۹۳)؛
• کاخ بلند هزارساله، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۰)؛
• کتاب‌شناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی: از مشروطه تا معاصر، زیر نظر فریده رازی (۱۳۹۰)؛
• شش دفتر: مجموعۀ اشعار، سرودۀ محسن پزشکیان، به کوشش عمادالدّین شیخ‌الحکمایی و سیّد علی میرافضلی (۱۳۹۰)؛
• فردوسی و شاهنامه‌سرایی، به سرپرستی اسماعیل سعادت (۱۳۹۰)؛
• رسالۀ اخبار سلسلۀ جلیلۀ وصالیّه، میرزا ابوالقاسم «فرهنگ» شیرازی، به کوشش محسن ذاکرالحسینی (پرند) (۱۳۹۰)؛
• دستور زبان پارتى (پهلوی اشکانی)، تألیف حسن رضائى باغ‌بیدى، چاپ دهم (۱۳۹۰)؛
• جشن‌نامۀ استاد دکتر سلیم نیساری، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۰)؛
• به فرهنگ باشد روان تندرست: مقاله‌ها و نقدهای نامۀ فرهنگستان دربارۀ شاهنامه، به کوشش احمد سمیعی (گیلانی) و ابوالفضل خطیبی (۱۳۹۰)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۱)، محمدمهدی اسماعیلی؛ نسخه‌پرداز: عبدالنبی سلامی (۱۳۹۰)؛
• هزارواژۀ فیزیک، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۱)؛
۱ واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (۲)، زیر نظر حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۹۱)؛
• نشستن واژه در قصه (واژگان، اصطلاح‌ها، کنایه‌ها و ترکیب‌های عامیانه در قصه‌های مجید)، حسین نیّر، زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی (۱۳۹۱)؛
• نشست علمی فرهنگستان با مؤلفان کتاب‌های درسی، گردآوری گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی (۱۳۹۱)؛
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم و ششم)، به کوشش توفیق ه‍. سبحانی (۱۳۹۱)؛
• فهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی ـ اعظم گره (هند)، به کوشش کریم نجفی برزگر (۱۳۹۱)؛
• سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شمسی، حسن میرعابدینی (۱۳۹۱)؛
• هزارواژۀ حمل و نقل، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• هزارواژۀ شیمی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• هزارواژۀ علوم زمین، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• هزارواژۀ علوم نظامی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• کتابشناسی غزنه، ویدا بزرگ‌چمی (۱۳۹۲)؛
• مجموعه مقالات همایش هزارۀ فردوسی، به کوشش محمدجعفر یاحقی (۱۳۹۲)؛
• کتاب‌شناسی غزنه، به کوشش ویدا بزرگ‌چمی (۱۳۹۲)؛
• فهرست پایان‌نامه‌های حوزۀ شاهنامه‌پژوهی (۱۳۲۸-۱۳۹۱)، به کوشش محمّدامین ناصح (۱۳۹۲)؛
• شاهنامه در شبه‌قاره، به کوشش مینا حفیظی، زیر نظر محمدرضا نصیری (۱۳۹۲)؛
• سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی (یازده گفتار نخست)، جیمز موریه، به کوشش سیّد علی آل‌داود (۱۳۹۲)؛
• تاریخ و جغرافیای پنجاب، مولوی سیّد محمد نصرت‌علی‌خان دهلوی، ترجمۀ سیّد حسین شیرازی، به کوشش محمدرضا نصیری (۱۳۹۲)؛
• فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر علی‌اشرف صادقی جلد اول: «آ» (۱۳۹۲)، جلد دوم: «ا ـ اخیی» (۱۳۹۵)؛
• تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ، سلیم نیساری (۱۳۹۳)؛
• واژه‌نامۀ گویش اشتهاردی، محمد پارسانسب (۱۳۹۳)؛
• بنیان‌گذاران نقد ادبی جدید در ایران، سعید رضوانی (۱۳۹۳)؛
• ترکیب در زبان فارسی، علاءالدین طباطبایی (۱۳۹۳)؛
• فرهنگ واژه‌ها و عبارت‌های اصطلاحی در ادبیات داستانی و نمایشی (دفتر اوّل)، سعید رفیعی خضری (۱۳۹۳)؛
• معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی ۱۳۰۰-۱۳۱۰، بهناز علی‌پور گسکری (۱۳۹۳)؛
• فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی (۵ جلد)، محمد حسن‌دوست (۱۳۹۳)؛
• الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی، حسین سامعی ـ ملیحه تفسیری (۱۳۹۳)؛
• فرهنگ املایی زبان فارسی بر اساس دستور خطّ مصوّب، زیر نظر علی‌اشرف صادقی (۱۳۸۵)، چاپ هفتم ـ ویراست جدید (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ هنر (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ علوم انسانی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ علوم مهندسی (۱) و (۲)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۴)؛
• اسفند، کاربرد آن در فرهنگ عامه و اسفندیه‌های آذری، مهری باقری ـ ندیمه کمال (۱۳۹۴)، چاپ دوم (۱۳۹۵)؛
• امثال‌وحکم ترکی آذربایجانی، با ترجمه و تصحیح توفیق هاشم سبحانی (۱۳۹۴)، چاپ دوم (۱۳۹۵)؛
• دیوان طرزی افشار، به تصحیح فاطمه مدرسی و وحید رضائی حمزه‌کندی (۱۳۹۴)، چاپ دوم (۱۳۹۵)؛
• جشن‌نامۀ استاد دکتر فتح‌اللّٰه مجتبائی، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۴)؛
• حدائق السیر، نظام‌الدّین یحیی بن صاعد بن احمد، زیر نظر محمد پارسانسب (۱۳۹۴)؛
• کنز المعانی (منشآت نیمدهی)، عبدالکریم نیمدهی، به تصحیح محمدرضا نصیری و محمدباقر وثوقی (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۲)، حبیب برجیان، (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان مازندران ۱ و ۲)، جعفر اکبرپور (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (تاتی خلخال)، جهاندوست سبزعلیپور (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان کرمانشاه)، محمدرئوف مرادی با همکاری آکو جلیلیان (۱۳۹۴)؛
• مروری بر تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر (دفتر چهارم)، حسن میرعابدینی (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ ریاضی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ تغذیه و علوم و فنّاوری غذا (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ علوم مهندسی (۳)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۳)، سیّد طیّب رزاقی (۱۳۹۵)؛
• دیوان همام تبریزی، به تصحیح رشید عیوضی (۱۳۹۵)؛
• مکاتیب قطب بن محیی، به تصحیح مریم دانشگر (۱۳۹۵)؛
• یادداشت‌های سیّد محمود فرّخ خراسانی، به اهتمام مجتبی مجرد (۱۳۹۵)؛
• تک‌چهرۀ نویسنده، حسن میرعابدینی، دفتر اول (۱۳۹۵)، دفتر دوم (۱۳۹۶)؛
• ادبیات و تاریخ‌نگاری آن، طه حسین، ترجمۀ موسی اسوار (۱۳۹۵)؛
یادنامۀ دکتر حسن حبیبی، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۵)؛
• مهمان دل (مجموعه مقالات نظامی‌شناسی)، به کوشش منصور ثروت (۱۳۹۵)؛
• مجموعه واژه‌های تغذیه، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• مجموعه واژه‌های مهندسی خوردگی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ گردشگری و جهانگردی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• کتاب‌شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر (دفتر دوم)، فاطمه فرهودی‌پور (۱۳۹۵)؛
• منظومۀ کوراوغلی، سکینه رسمی (۱۳۹۵)؛
• واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران، به کوشش گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ ریاضی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ تغذیه و علوم و فنّاوری غذا (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ علوم مهندسی (۳)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• حدیث قدسی: شعر و زندگی غلامرضا قدسی، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۶)؛
• دفتر کمال: شعر و زندگی احمد کمال‌پور، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۶)؛
• مجموعه واژه‌های مهندسی بسپار شاخۀ علوم و فنّاوری رنگ، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۶)؛
• مجموعه واژه‌های مهندسی بسپار شاخۀ تایر، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۶)؛
• مجموعه واژه‌های آینده‌پژوهی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۶)؛
• صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج، به کوشش سعید رضوانی و مهدی علیائی‌مقدم (۱۳۹۶)؛
• پس از سکوت تا کوچ، محمدرضا نعمت‌زاده (۱۳۹۶)؛
• واژۀ‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دفاتر ۱، ۲، ۳)، به کوشش گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، زیر نظر حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۹۶)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (هفت گویش از ناحیۀ زاگرس)، سلمان علی‌یاری بابلقانی (۱۳۹۶)؛
• واژه‌نامۀ گویش تون، محمدجعفر یاحقی (۱۳۹۶)؛
• مثنوی معنوی، به تصحیح محمدعلی موحد (۱۳۹۶)؛
• نثر گفتاری تاجیکان بخارا، روشن رحمانی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ زبان‌شناسی (۲)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ علوم انسانی (۲)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ زیست‌شناسی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ پزشکی (۳)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی (جلد اول)، سعید رفیعی خضری (۱۳۹۷)؛
• سُهای سُهی: شعر و زندگی ذبیح‌اللّٰه صاحبکار، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۷)؛
• بحرالمعانی، تصحیح محمدسرور مولایی (۱۳۹۷)؛
• گویش ملایر، صادق امین مدنی (۱۳۹۷)؛
• معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی (۱۳۱۰-۱۳۲۰)، بهناز علی‌پور گسکری (۱۳۹۷)؛
• نوای کاروان (دفتر دوم اشعار نیما)، تصحیح سعید رضوانی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ روان‌شناسی (۱)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری، آبتین گلکار (۱۳۹۷)؛
• دستور خطّ فارسى (مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسى)، چاپ چهاردهم (۱۳۹۷)؛
• غرةالالفاظ و نزهت‌الالحاظ، محسن ذاکرالحسینی (پرند) (۱۳۹۸)؛
• دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (۱۲ جلد)، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)؛
• هزارواژۀ قطعات و اجزای خودرو، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)؛
• هزارواژۀ علوم زمین (۳)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)؛
• هزارواژۀ باستان‌شناسی (۱)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)؛
• سیرالملوک (سیاست‌نامه)، محمود عابدی (۱۳۹۸)؛
• نقش ترجمۀ ادبی در ادبیات تطبیقی، ایلمیرا دادور (۱۳۹۸)؛
• دستورنویسی در شبه‌قاره، ثریا پناهی (۱۳۹۸)؛
• هزار واژۀ علوم گیاهی (۱)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)
• هزار واژۀ حمل و نقل (۳)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)
• نقش ترجمۀ ادبی در ادبیات تطبیقی، المیرا دادور (۱۳۹۸)
• سیر تحول ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی (دفتر اوّل)، احمد سمیعی (۱۳۹۸)
• مقاله‌نامه توصیفی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، موسی دامنکش (۱۳۹۸)
• انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• پنج شاعر بزرگ ایران، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• ایران‌شناسی ایران شناسان، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• سروده‌های رودکی، علی رواقی (۱۳۹۸)
• دیباچه‌ای بر بیاض یا سفینۀ صائب، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۸)
• گنجینۀ گویش‌های ایران استان گیلان (جلد اوّل)، عفت امانی (۱۳۹۸)
• فردوسی و شاهنامه سرایی (جلد اوّل)، اسماعیل سعادت (۱۳۹۹)
• فردوسی و شاهنامه سرایی (جلد دوم)، اسماعیل سعادت (۱۳۹۹)
• ادبیات معاصر (جلد اوّل)، فرزانه رشیدی (۱۳۹۹)
• ادبیات معاصر (جلد دوم)، فرزانه رشیدی (۱۳۹۹)
• بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی (جلد اوّل)، آمنه بیدگلی (۱۳۹۹)
• بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی (جلد دوم)، آمنه بیدگلی (۱۳۹۹)
• فارسی باستان (کتیبه‌ها، واژه‌نامه‌ها)، محمد حسن‌دوست (۱۳۹۸)
• گویش اسکنانی، علی مصریان (۱۳۹۸)
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی استان خراسان (جلد اوّل)، محسن صادقی (۱۳۹۸)
• کتاب‌هایی که با هم خوانده‌ایم، مهری باقری ـ رحمان مشتاق‌مهر (۱۳۹۸)
• گنجینۀ گویش‌شناسی فارس (دفتر هشتم)، عبدالنبی سلامی (۱۳۹۸)
• سروده‌های رودکی، علی رواقی (۱۳۹۹)
• فردوسی و شاهنامه‌سرایی، چاپ اول، جلال خالقی مطلق و دیگران (۱۳۹۹)
• پنج شاعر بزرگ ایران، به کوشش مژگان گله‌داری (۱۳۹۹)
• بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی، به کوشش آمنه بیدگلی (۱۳۹۹)
• ادبیات معاصر ایران دو جلدی به‌کوشش فرزانه رشیدی (۱۳۹۹)
• گویش مازندران (۲)، جعفر اکبرپور (۱۳۹۹)
• انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی، به‌کوشش سمیه ربیعی (۱۳۹۹)
• ایران‌شناسی و ایران‌شناسان، به‌کوشش سمیه پهلوان (۱۳۹۹)