اطلاعات گروه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخچه اهداف فعالیت‌های انجام‌یافته/درحال‌ انجام
پیوندهای سودمند

 

 اعضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدیر گروه شورای علمی پژوهشگران

 

تماس با گروه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران، بزرگراه شهید حقانی، ورودی کتابخانۀ ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه زبان و رایانه.

کد پستی: ۱۵۳۵۶۳۳۲۱۱

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۶۳۹۴

رایانامۀ گروه: lan.comp@apll.ir

تلفن: ۸۸۶۴۲۳۳۹-۰۲۱

داخلی مدیر گروه (۱۸۴)

داخلی پژوهشگر گروه (۱۲۴)

تلفن تماس مستقیم: ۸۸۶۴۲۴۵۷