۲ مهر ۱۳۹۹

نام قریب در تاریخ ادب فارسی ماندگار می‌ماند

[…]
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

[…]
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

احساسِ گریه‌آورِ ازدست‌دادگی‌

[…]
۱۳ مرداد ۱۳۹۹

بانوی خندانی که لب فروبست

[…]