سیّد محمّد محیط طباطبایی

 

 

 

 

سیّد محمّد محیط طباطبایی (زواره ۱۳۷۱-۱۲۸۱)

مدرک دانشگاهی: دکتری افتخاری زبان و ادبیات فارسی‌

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۶۹/۵/۲

برخی ‌از آثار: مجموعه مقالات در مورد «خیّامی یا خیّام»؛ دیوان خواجۀ شیراز حافظ؛ دیوان ملّا نوعی خبوشانی؛ مجموعۀ آثار میرزا ملکم خان؛ نامه‌های تاریخی و سیاسی سیّد جمال‌الدین اسدآبادی؛ نقش سیّد جمال‌الدین اسدآبادی در بیداری مشرق‌زمین‌؛ مجموعه مقالات در مورد «سیّد جمال‌الدین اسدآبادی»؛ مجموعه مقالات در مورد «فردوسی»؛ مجموعه مقالات در مورد «گلستان سعدی»؛ مجموعه مقالات در مورد «دیوان حافظ»؛ مجموعه مقالات در مورد «تاریخ تحلیل مطبوعات»؛ مجموعه مقالات در مورد «محمد زکریای رازی»؛ مجموعه مقالات در مورد «اعزام محصّل به اروپا»؛ دیوان اشعار؛ عظیم پس از باب و پیش از ازل؛ رسالۀ خالویه یا ایقان؛ طاهرا یا طاهره (پژوهشی در شعر منسوب به طاهره)؛ گفتگوی تازه دربارۀ تاریخ قدیم و جدید.