سالگرد درگذشت میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی (۱۲۵۶-۱۳۲۸)