محمد سرور مولایی

محمد سرور مولایی (غزنه ـ ۱۳۲۴)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تهران)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

برخی از آثار: برگزیدۀ شعر معاصر افغانستان؛ آیین کشورداری (دورۀ غزنویان)؛ فرهنگ لغات قرآنی بازمانده از سدۀ پنجم هجری؛ روایت طبری و بلعمی از قیام سیّدالشّهداء(ع) و خونخواهی مختار؛ طبقات الصوفیه، خواجه عبداللّٰه انصاری (تصحیح)؛ تاریخ ادبیات ایران در دورۀ صفاریان و سامانیان؛ مجموعۀ رسائل فارسی خواجه عبداللّٰه انصاری (۲ مجلد، تصحیح)؛ تجلی اسطوره در دیوان حافظ؛ ویراستاری شش دفتر مثنوی بر اساس نسخۀ قونیه (۶ مجلد)؛ ترجمۀ تاریخ الحکمای شهرزوری؛ مجموعۀ غزلیات میرزا عبدالقادر بیدل (۳ مجلد)؛ دیوان اشعار خلیلاللّٰه خلیل؛ آتشکدۀ وحدت: دیوان حضرت خواجه مستانشاه کابلی (تصحیح)؛ تاریخ احمدشاهی؛ سیر الاقطاب یا تاریخ مشایخ چشتیه؛ کلیات نادم، محمدیحیی نادم قیصاری (مقدمه)؛ گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبداللّٰه انصاری (گردآوری)؛ بحر المعانی (مجموعۀ نامههای عرفانی)، حسینی مکّی (تصحیح)؛ سراج التواریخ، ملّا فیض‌محمد کاتب (تصحیح).