عبدالقیّوم قویم

عبدالقیّوم قویم (چاهآب تخارستان ـ ۱۳۱۵)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه کابل)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

برخی از آثار: برررسی و نقد شعر معاصر دری و جریانهای آن در دوران اشغال و جهاد در داخل و خارج کشور؛ بحثهایی در زمینۀ ادبیات (انواع مکتبها و انتقاد ادبی)؛ دورههای تحول شعر و نثر فارسی دری در صد سال اخیر؛ تاریخ ادبیات دری دوران معاصر، دورههای باستانی تا پایان قرن چهارم هجری؛ تاریخ ادبیات دری دوران معاصر؛ ادب عامیانۀ دری تخار؛ مجموعههای مقالات دربارۀ زبان و ادبیات فارسی؛ فنون ادبی بیان؛ دستورنویسی در افغانستان معاصر؛ افغانها و پتانها؛ دانشنامۀ متون کهن فارسی.