صفر عبدالله

صفر عبدالله (پنجکنت ـ ۱۹۵۵م)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (پژوهشگاه ادبیات جهان ـ مسکو)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۴/۸/۱۱

برخی از آثار: سنن حماسههای ملی در شعر معاصر؛ نور سخن (مجموعه مقالات ایرانشناسی چاپشده در مطبوعات ایران، تاجیکستان و قزاقستان) ـ به زبان فارسی و خط سیریلیک؛ پلهای جادویی؛ نوروز، هدیۀ ایران به جهان؛ فهرست نسخ خطی فارسی در کتابخانۀ ملی قزاقستان؛ مرثیۀ خورشید: دربارۀ زندگی و شعر استاد لایق شیرعلی، شاعر بزرگ پارسیگوی ورارودان؛ شرنگ اندوه: سوگنامۀ استاد لایق؛ فرهنگ تخصصی روسی ـ فارسی و فارسی ـ روسی؛ اندیشههای آبای (ترجمه از قزاقی به فارسی)؛ ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (ترجمه از فارسی به روسی)؛ عشق مانی نقاش (ترجمه از روسی به فارسی)؛ گرگ خاکستری (ترجمه از قزاقی به فارسی).