گفتاری از دکتر علی‌اشرف صادقی در آیین یادبود دکتر ابوالفضل خطیبی