پیدایش و تطور وندهای علمی فارسی در سدۀ اخیر

دکتر رضا عطاریان

گرایش به ساخت‌های اشتقاقی و وندافزایی در گونۀ علمی زبان فارسی، در مقایسه با ساخت‌های ترکیبی، در سدۀ اخیر رو به افزایش بوده است. به همین منظور زبان علمی فارسی، علاوه‌بر استفاده از وندهای موجود در زبان طبیعی، به ابداع وندهای ویژه‌ای برای رفع نیازهای اختصاصی خود پرداخته و از روش‌هایی چون تخصیص وندهای موجود، استفاده از وندهای ترکیبی، قرض‌گیری برون‌زبانی (وندهای علمی بین‌المللی) یا درون‌زبانی (گونه‌های تاریخی و جغرافیایی) بهره گرفته است. در این سخنرانی، با ارائۀ نمونه‌هایی مستند، پیدایش و تطور وندهای فارسی در دورۀ تاریخی یادشده نشان داده می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در وب‌نشست «پیدایش و تطور وندهای علمی فارسی در سدۀ اخیر» می‌توانند ساعت ۱۸ چهارشنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، به پیوند زیر مراجعه کنند:

https://webinar.itland.org/b/7xp-pgl-m5h-hbd