فارسی زبان علم؛ تجربۀ مرکز نشر دانشگاهی

رضا منصوری، استاد دانشگاه صنعتی شریف

فارسی تنها ادبیات نیست. زبان حرفه‌ها بخشی از زبان فارسی است. تعداد واژ‌ه‌های حرفه‌ها، که علم نیز جزو آن است، در دنیای مدرن چند میلیون است که اگر نام‌های شیمیایی و نیز رشته‌های علمی دیگر را اضافه کنیم به بیش از ده‌میلیون می‌رسد. تعداد واژه‌های سنتی ما تحمل این بار سنگین را ندارد؛ به‌ویژه اگر دقت در بیان گزاره‌های هر حرفه را در نظر بگیریم. استانداردسازی زبان علم ـ و البته حرفه‌ها ـ پیش‌زمینۀ پروردن زبان حرفه و زبان علم است. فعالیتی که با همین منظور در ابتدای انقلاب در مرکز نشر دانشگاهی با توجه به همه مؤلفه‌های تأثیرگذار در آن و با فرض توان زبان فارسی شروع شد.

علاقه‌مندان برای حضور در وب‌نشست «فارسی زبان علم؛ تجربۀ مرکز نشر دانشگاهی» می‌توانند ساعت ۱۸ چهارشنبه، ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به پیوند زیر مراجعه کنند:

https://webinar.itland.org/b/7xp-pgl-m5h-hbd