ویژه‌نامۀ مطالعات واژه‌گزینی ـ شمارۀ پیاپی ۸۱ ـ زمستان ۱۳۹۹

۱. مشاهدات بوکاچو از همه‌گیری جهانی به قلم احمدخان دریابیگی: درنگ بر روی چند واژه

صفحۀ ۳ ـ ۲۷     نسرین پرویزی      مشاهدۀ مقاله


۲. واژه‌سازی در فارسی از منظر یک نظریۀ نام‌شناختی

صفحۀ ۲۸ ـ ۴۷     اسلام هورن ـ مجتبی منشی‌زاده        مشاهدۀ مقاله


۳. انگیزش در اصطلاحات علمی: مطالعۀ موردی واژه‌های فیزیک مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

صفحۀ ۴۸ ـ ۸۴      رؤیا خدادادی ـ فرشید سمایی ـ رضا عطاریان    مشاهدۀ مقاله


۴. مدل‌سازی روند پذیرش واژه‌ها با استفاده از رویکرد تفکر نظام‌مند: مطالعۀ موردی واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

صفحۀ ۸۵ ـ ۱۳۷       نسرین خردمند ـ فرزاد حقیقی راد       مشاهدۀ مقاله


۵. گرته‌برداری یا گرده‌برداری؟

صفحۀ ۱۳۸ ـ ۱۵۹    فرهاد قربان‌زاده      مشاهدۀ مقاله


۶. بررسی وام‌گیری درونی و تاریخی در فرایند واژه‌گزینی با تمرکز بر واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان سوم)

صفحۀ ۱۶۰ ـ ۱۹۳     علی شیوا     مشاهدۀ مقاله


۷. چند نمونۀ ترجمۀ قرضیِ اصطلاحات علمی از یونانی به پهلوی

صفحۀ ۱۹۴ ـ  ۲۱۶     سید احمدرضا قائم‌مقامی    مشاهدۀ مقاله


۸. سندی راجع به تاریخ واژه‌گزینی در ایران

صفحۀ ۲۱۷ ـ ۲۲۱    غلامعلی حداد عادل     مشاهدۀ مقاله


۹. تفاوت «+شناس» و «+دان» در ساختن اسم علم‌ورز

صفحۀ ۲۲۲ ـ ۲۲۴     علاء‌الدین طباطبایی      مشاهدۀ مقاله


۱۰. معرفی مقالات واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (۱۳۲۳ ـ ۱۳۳۹)

صفحۀ ۲۲۵ ـ ۲۴۰    مهنوش نشاط‌مبینی تهرانی ـ فرزانه سخایی       مشاهدۀ مقاله


واژه‌گزینی، ش ۴، زمستان ۱۳۹۹ (بارگیری به‌صورت یکجا)


image description