نهمین وب‌نشست تخصصی اصطلا‌ح‌شناسی و واژه‌گزینی

 ایجاد هستی‌شناسی از اصطلاح‌نامه (دکتر بهشتی)

هستی‌شناسی، مفاهیم مشترک مورد استفاده برای توصیف و ارائۀ یک حوزه از دانش را معین می‌کند و می‌تواند مبنایی برای سازماندهی و مدیریت دانش در یک دامنۀ موضوعی خاص باشد. اصطلاح‌نامه به لحاظ دارا بودن اطلاعات معنایی و ساختار سلسله‌مراتبی مفاهیم و نیز روابط معنایی میان آ‌ن‌ها، منبع مناسبی برای ساخت هستی‌شناسی است.

در یک نمونه، طراحی مفهومی هستی‌شناسی با استفاده از روش «مت آنتولوژی» و بر اساس مفاهیم و روابط موجود در اصطلاح‌نامه انجام شد، اطلاعات آن از محیط اصطلاح‌نامه‌ای به طور خودکار به نرم‌افزار «پروتژه» منتقل شد، و سپس روابط معنایی آن گسترش یافت.

علاقه‌مندان برای شرکت رایگان در این نشست تخصصی می‌توانند از پیوند زیر استفاده کنند:

https://online.itland.org/b/37g-o0u-vbz-btm