حدیث دوست، ویژۀ چهلمین روز درگذشت دکتر اکبر نحوی برگزار شد

سه‌شنبه، بیست و هشتم دی‌ماه ۱۴۰۰، نشستی مجازی به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر اکبر نحوی، عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری  مرکز سعدی‌شناسی، دانشنامۀ فارس و مؤسسۀ میراث مکتوب برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر حداد عادل در سخنانی اظهار کرد: بنای ما در فرهنگستان بر این بوده است که با دانشگاه‌های کشور ارتباط داشته باشیم. بنابراین تصمیم گرفتیم از میان استادان دانشگاه افراد شایسته‌ای را انتخاب کنیم و به عضویت فرهنگستان درآوریم. در دانشگاه شیراز هم پس از بررسی بسیار به این نتیجه رسیدیم که استاد اکبر نحوی سرآمد استادان دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شیراز است.

وی در ادامه افزود: دکتر اکبر نحوی از نسل استادانی چون مینوی و مرتضوی و امثال آنان و از جنس آنان بود. در مقایسۀ سبک دکتر نحوی با سبک استادان امروزی می‌توان به این تفاوت پی برد. در مقالات امروزی بیشتر شکل و فرم بر وجه دانشی مقاله غلبه دارد. این خصیصه در مقالات دکتر نحوی وجود نداشت، بلکه همان روشی را داشت که در مقالاتی نظیر مقالات قزوینی و امثال او وجود دارد.

همچنین دکتر حداد به این نکته اشاره کرد که فرهنگستان قصد داشت تا دکتر اکبر نحوی را به عضویت پیوستۀ فرهنگستان انتخاب کند که متأسفانه ایشان از دست رفتند.

در ادامۀ این مراسم آقایان دکتر علی‌اشرف صادقی، دکتر ابوالفضل خطیبی، دکتر کوروش کمالی سروستانی و خانم دکتر فرح نیازکار در مورد شخصیت علمی و فرهنگی شادروان دکتر اکبر نحوی سخنرانی کردند.