ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۶

 شانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد. این مجموعه شامل چهار بخش کلى است. در بخش «مقالات» این شماره عناوین زیر به چشم مى‌خورد: «پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسلامی (۴)»؛ علی‌اشرف صادقی؛ «بررسی هویت دستوری فعل‌های همکرد و کمکی در فرهنگ فارسی»، سارا شریف‌پور؛ «معرفی دانشنامۀ قدرخان»، آسیه کازرونی؛ «معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مشکاة‌المصابیح»، امین حق‌پرست؛ «معرفی فرهنگ عربی ـ فارسی مجمع ‌اللغات و الاسماء» سیده انیس موسوی.

در بخش «پژوهش‌های لغوی» این مقالات درج شده است: «مقوا، گهواره ـ گهخواره ـ گاهخواره، کوستن ـ کویستن، کوس ـ گوس، سبیل، بروت»، علی‌اشرف صادقی؛ «چند کلمه از ذیل فرهنگ‌های فارسی»، سید احمدرضا قائم‌مقامی؛ «شاد یا ساد، واژه‌ای مبهم در شاهنامه»، رضا غفوری؛ «هال و هالگاه و گونه‌های آن در متون فارسی»، محمود ندیمی هرندی؛ «کاربردی متفاوت از واژۀ عجب»، مریم کوشا؛ «دربارۀ واژۀ داستان در تفسیر ابوالفتوح رازی»، زهرا سادات حاجی‌سیدآقایی.

در بخش «نقد و بررسی» این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی دو مقاله آمده است: «چند اشکال در لغت فرس»، وحید عیدگاه طرقبه‌ای؛ «تصحیح برخی تصحیف‌های برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری»، سیده نرگس رضایی.

«تازه‌های نشر» بخش پایانی این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی است. علاقه‌مندان می‌توانند شانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: