نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۶۶

شصت و ششمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد. این شماره از نامۀ فرهنگستان شامل بخش‌هاى گوناگون، ازجمله سرمقاله، مقاله، نقد و بررسی و دیدگاه است. عناوینی که در هر بخش دیده می‌شود عبارت‌اند از:

بخش «مقاله»: «توضیحی دربارۀ چند بیت منطق‌الطیر»، محمود عابدی؛ «درنگی در دو بیت شاهنامه»، اکبر نحوی؛ «بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در گلستان سعدی از نظر عروض و قافیه»، آریا طبیب‌زاده؛ «نام ترکی افراسیاب در دو متن فارسی»، سجاد آیدنلو؛ «معرفی و بررسی مقاصدالأولیاء فی محاسن‌الأنبیاء اثر محمود فاریابی»، پروین رضایی؛ «زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری»، ندا حیدرپور نجف‌آبادی؛ «سره‌نویسی فارسی در دربار ایلخانان (شهنشاهنامۀ احمد تبریزی: یگانه اثر منظوم به فارسی سره)»، مهشید گوهری کاخکی، محمدجواد مهدوی.

بخش «نقد و بررسی»: «نقد تصحیح قصاید ابن‌یمین فریومدی»، اکرم هراتیان، مهدی نوریان.

بخش «دیدگاه»: «دربارۀ ویرایش و دستور زبان»، امید طبیب‌زاده.

سرمقالۀ این شماره از نامۀ فرهنگستان، با عنوان «زبان نامۀ فرهنگستان» و به قلم دکتر علاءالدین طباطبایی است. علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از مجلۀ نامۀ فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: