ویژه‌نامۀ دستور ـ شمارۀ ۱۵

پانزدهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجموعه ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان منتشر شد. این مجموعه شامل سه بخش کلى است. در قسمت مقالۀ این شماره عناوین ذیل به چشم مى‌خورد: «ترکیب عطفی و ملاک تقسیم‌بندی آن‌ها در زبان فارسی»، بهروز محمودی بختیاری، راحله کلانتری درونکلا؛ «تحلیل اسنادسازی در زبان فارسی از منظر دستور ساختاری»، یونس عزیزیان؛ «تحلیلی‌شدگی زبان فارسی: بررسی کمّی متون موازی»، محمد راسخ‌مهند، مهدی پری‌زاده؛ «انواع الگوهای ساخت مجهول در زبان فارسی»، آزاده میرزائی؛ «بررسی رخداد هم‌زمان صفات پیشین اسم و بند موصولی»، نسرین آژيده، مهرداد نغزگوی کهن؛ «نشانۀ تفضیلی مضاعف در ساخت «صفت + تر + تر»»، محمود ندیمی هرندی، تهمینه عطائی کچوئی؛ «سنجش عناصر زبانی و محتوایی دو روایت از قصۀ « مهْسَتی و امیرمحمد»، قصه‌ای کهن از ادبیات عامیانۀ فارسی»، شهره معرفت؛ ««با» در نقش حرف اضافه و نیز همپایه‌ساز در فارسی»، مژگان همایون‌فر، الهام خزاما؛ «دربارۀ ترجمۀ جملۀ «إشتَعَلَ الرّأسُ شیباً» در آیۀ چهارم سورۀ مریم»، مهدی سالاری‌نسب.

در بخش «نقد و بررسی» این سه مقاله آمده است: «معرفی و نقد کتاب دستور توصیفی فارسی معاصر»، زهرا زندی‌مقدم؛ «معرفی و نقد مقالۀ «ویژگی‌های خاص نحو زبان فارسی: ساخت اضافه، مفعول‌نمایی افتراقی و محمول‌های پیچیده»»، سید سجاد صامت؛ «معرفی و نقد کتاب  فارسی شکسته؛ دستور خط و فرهنگ املایی»، زهرا زندی‌مقدم.

در بخش «یادبود» این شماره مطلبی در موضوع «نگاهی به زندگی و آثار زنده‌یاد دکتر محسن ابوالقاسمی»، از ندا زادگان میاردان درج شده است.

شمارۀ پانزدهم ویژه‏نامۀ دستور، با دبیری و ویراستاری علمی دکتر محمد دبیرمقدم در ۳۵۲ صفحه و به بهاى ۲۰۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

معرفی: علی‌رضا طیبی