اهداف گروه فرهنگ‌نویسی

  • تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی‌

منظور از تدوین این فرهنگ، ارائۀ تصویری همه‌جانبه از واژگان زبان فارسی، در طول تاریخ تکوین این زبان، و ایجاد امکان دستیابی به انواع اطّلاعات واژگانی، شامل تلفّظ، هویت دستوری، معانی، ریشۀ تاریخی، و جز آن است‌.