اهداف گروه زبان و رایانه

  • شناسایی و بررسی امکانات و مشکلات کاربرد خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای؛
  • پژوهش در شیوه‌های گسترش و یکسان‌سازی کاربرد خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای؛
  • هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها در حوزۀ خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای و نظارت بر آن‌ها و حمایت از آن‌ها؛
  • ایجاد ارتباط میان حوزۀ وظایف و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی و حوزۀ دانش‌ها و پژوهش‌های رایانه‌ای؛
  • معرفی و تثبیت فرهنگستان به‌عنوان مرجع صاحب‌نظر در حوزۀ به‌کارگیری خط و زبان فارسی در محیط‌های رایانه‌ای در انطباق با وظایف مندرج در اساسنامۀ فرهنگستان؛
  • رصد و پایش کاربرد و نونویسی‌های خط و زبان فارسی در فضای مجازی و تلاش برای معیارسازی نونویسی‌ها.