ویژه‌نامۀ دستور

ویژه‌نامۀ دستور، وابسته به نامۀ فرهنگستان، با هدف متمرکز کردن نشر پژوهش‌های مرتبط با صرف ‌‌و نحو زبان فارسی برنامه‌ریزی شده است. در دستور کار این ویژه‌نامه انتشار مقاله‌های صرفاً توصیفی و نیز مقاله‌های توصیفی و نظری قرار دارد. نخستین شمارۀ این ویژه‌نامه در اسفندماه ۱۳۸۳ منتشر شد و تا کنون چهارده شماره از آن به چاپ ‌رسیده‌ ‌است و در حال حاضر مراحل آماده‌سازی مقالات شمارۀ ۱۵ ویژه‌نامۀ دستور (داوری، ویرایش علمی و فنّی، حروف‌نگاری و مقابله) در دست انجام است.