مدیر گروه دستور

دکتر محمد دبیرمقدم (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

تحصیلات

کارشناسی زبان‌انگلیسی، مدرسۀ عالی ترجمه (۱۳۵۴)

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تهران (۱۳۵۶)

کارشناسی ارشد زبان‌شناسی نظری، دانشگاه ایلینوی امریکا (۱۳۵۸)

دکتری زبان‌شناسی نظری، دانشگاه ایلینوی امریکا (۱۳۶۱)

برخی از آثار

زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه‌مقاله‌های نخستین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه‌مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه‌مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی؛ مجموعه‌مقاله‌های هفتمین کنفرانس زبان‌شناسی؛ مجموعه‌مقاله‌های هشتمین کنفرانس زبان‌شناسی.