سایر فعالیت‌های گروه دستور

تعامل و همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دو سازمان، ازنظر رعایت مصوّبات فرهنگستان در کتاب‌های درسی. به‌منظور نیل به این هدف، کتاب‌های فارسی دوم و ششم ابتدایی ازنظر رسم‌الخط و انطباق آن با دستور خطّ فرهنگستان بررسی شدند و نتایج آن در قالب گزارشی برای آن سازمان ارسال گردید. همچنین مقاله‌ای باعنوان «رسم‌الخطّ یکسان در کتاب‌های درسی» تألیف و در نخستین نشست علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، با حضور مؤلفان کتاب‌های درسی وزارت آموزش‌وپرورش، ارائه شد. تهیۀ نکات اصلی تخطّی از دستور خطّ فرهنگستان در قالب جدولی به‌همراه ویراست جدید فرهنگ املایی و لوح فشردۀ واژه‌های مصوّب برای دفتر چاپ و توزیع سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش برای اِعمال در کتاب‌های درسی.

تعامل و همکاری با صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه و شرکت در برنامه‌های رادیویی برای معرفی فعالیت‌های پژوهشی گروه دستور و موضوعات مرتبط با جزوۀ دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان، همچنین مشخص نمودن تلفظ صحیح واژه‌هایی که بیش از یک تلفظ دارند و تهیۀ  جدول‌هایی برای درج این واژه‌ها و ارسال گزارش آن به مسئول دفتر ارتباط با صداوسیما در دو نوبت (جمعاً ۲۸۹ واژه).

تعامل و همکاری با دانشگاه پیام نور در جهت تحقق مندرجات تفاهم‌نامۀ منعقدشده بین فرهنگستان و دانشگاه پیام‌نور، به‌ویژه در خصوص رعایت قواعد رسم‌الخط فرهنگستان در کتاب‌های درسی آن دانشگاه.

تعامل و همکاری با گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی از طریق داوری و ارزیابی برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها برای جشنوارۀ مطبوعات.

بررسی کتاب کلیله‌ودمنه، تصحیح مجتبی مینوی، ازنظر رسم‌الخط و استخراج موارد عدم انطباق با دستور خطّ فارسی و ارائۀ گزارش مختصری در خصوص آن. در حال حاضر بررسی مفصّل آن در دست انجام است.

بررسی ترجمۀ قرآن مجید (۶۰۴ صفحه) ازنظر رسم‌الخط و ویرایش فنی.

تألیف و اصلاح مقاله‌ای با عنوان «بررسی به‌کارگیری دستور خطّ مصوّب فرهنگستان در کتاب­های درسی آموزش‌وپرورش و نیز مطبوعات پرشمار و نشریات معتبر علمی»، برگرفته از طرح «بررسی کتاب‌های درسی جدید آموزش‌وپرورش» و نیز همایش «زبان فارسی و مطبوعات».

تهیۀ گزارشِ بررسی نرم‌افزار «نگار»، نرم‌افزار ویرایش متن. این گزارش با مشارکت گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان تهیه شد.

عضویت در کارگروه کاربست مصوّبات فرهنگستان، از زیرمجموعه‌های گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و شرکت در جلسات آن (جمعاً یازده جلسه) جهت یافتن راهکارهایی برای اِعمال مصوبات فرهنگستان در آموزش‌وپرورش و نیز حسن اجرای آن‌ها.

استخراج بیش از ۴۰۰ مقالۀ مرتبط با مسائل دستور زبان فارسی از نشریات علمی و تهیۀ نسخه‌ای از آن‌ها جهت استفاده در «مرکز مطالعات دستور زبان فارسی در گرکان».

تهیۀ فهرست واژه‌های مرکّبی که جزء دوم آن‌ها بن مضارع است و تعیین بسامد آن‌ها و بررسی پیوسته و گسسته‌نویسی و تعیین بسامد واژگان مرکّب فوق که دلالت بر تعیّن و تشخّص حقوقی دارند.

شرکت در جلسات گروه واژه‌گزینی زبان‌شناسی و آماده‌سازی ۱۸۳ مدخل که در سه نوبت تعداد ۹۵ مدخل آن در شورای فرهنگستان به تصویب رسید.

بررسی «شیوه‌نامۀ ویرایش مواد آموزشی» سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تنظیمی دکتر حسین داودی، و استخراج موارد تخطی از دستور خطّ مصوّب فرهنگستان.

پیگیری مراحل مختلف طراحی و تدوین نرم‌افزار به‌کارگیری دستور خطّ فارسی بر روی رایانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بررسی جزوۀ «راهنمای ویرایش مواد آموزشی» (۱۴/۱۰/۱۳۸۸).