اعضای شورای علمی

حسن انوری، یداللّٰه ثمره، علی رواقی، احمد سمیعی (گیلانی)، علی‌اشرف صادقی، سلیم نیساری.