گزارش تصویری مراسم رونمایی دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (دورۀ دوازده جلدی)