ویژه‌نامۀ دستور ـ شمارۀ ۱۴

 چهاردهمین شمارۀ مجلۀ دستور، از مجوعه ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان منتشر شد. این مجموعه شامل سه بخش کلى است. در قسمت مقالۀ این شماره عناوین ذیل به چشم مى‌خورد: «نمود استمراری در فارسی دری افغانستان»، محمود فضیلت، محمدسرور مولایی، ام‌فروه موسوی؛ «ویژگی‌های دستوری کمیاب برجسته در ترجمۀ ادعیۀ ذخیرة‌الاخرة»، سید محمد صاحبی؛ «دو حرف اضافۀ پیاپی (یک ویژگیِ نادرِ دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر)»، سجاد آیدنلو؛ «‘را’ نشانۀ مبتدای ثانویه»، فرهاد معزی‌پور؛ «نگاهی دوباره به ساخت فعل امر فارسی»، جواد محقق نیشابوری؛ «ترکیب مهجور ‘مردِ مردانه’، یادداشتی بر مقالۀ ‘نگاهی به فرهنگ پسوند در زبان فارسی’»، مهدی سالاری‌نسب؛ «نگاهی درزمانی به نمود کامل در زبان فارسی و کاربرد گواه‌نمای آن»، لیلا ضیامجیدی، فریده حق‌بین؛ «‘ه ـ ﻪ’ معرفه در متون کهن فارسی»، محمود ندیمی هرندی، تهمینه عطائی کچوئی؛ «الگوهای نوشتار زبان فارسی در پیام‌رسان‌ها (مطالعۀ موردی پیام‌رسان تلگرام)»، عبدالعزیز تاتار.
در بخش «نقد و بررسی» این دو مقاله آمده است: «معرفی و نقد کتاب الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی»، زهرا زندی‌مقدم؛ «نقدی بر کتاب دستور زبان فارسی ۲»، بهرام شعبانی.

در بخش «یادبود» این شماره مطلبی در موضوع «نقشی از هلیدی (به مناسبت درگذشت زبان‌شناسی شهیر)»، از محمدرضا رضوی درج شده است.

شمارۀ چهاردهم ویژه‏نامۀ دستور، با دبیری و ویراستاری علمی دکتر محمد دبیرمقدم در ۳۰۴ صفحه و به بهاى ۸۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.