گزارش تصویری «روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی»