ششمین دورۀ اعطای نشان عالی فرهنگی و هنری فردوسی

سه‌شنبه، بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، به‌مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، طی مراسمی در دانشکدۀ علوم پایۀ دانشگاه فردوسی مشهد، نشان عالی فرهنگی و هنری فردوسی به دکتر فتح‌الله مجتبائی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اعطا شد.