جستارهای ادبی ــ شمارۀ ۳۸

 

سی و هشتمین شمارۀ مجلۀ جستارهای ادبی، فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، با موضوع و محتوای ادبیات تعلیمی منتشر شد.

در این شماره از مجلۀ جستارهای ادبی این عناوین دیده می‌شود:

«بررسی تطبیقی نگرش فلسفی افلاطونی و اشعار وطنی (وطنیات) در دورۀ مشروطه»، هنگامه عاشوری ــ سمیرا عاطفی؛ «درآمدی بر تاریخچۀ ادبیات تطبیقی در غرب و ایران»، حمیدرضا شایگان‌فر؛ «حوزه‌های سکوت در شعر پروین»، سیروس شمیسا؛ «سهم ابوریحان بیرونی در راهیابی واژگان فارسی به متون علمی و ادبی»، حسن قریبی؛ «بررسی جنبه‌های فانتزی شخصیت رودابه در شاهنامۀ فردوسی بر اساس رویکرد تطبیقی»، مریم مجیدی ــ زهرا حاجیان؛ «بررسی اوزان عروضی شعر نیمایی»، مهدی میرزارسول‌زاده.