ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۶

 شانزدهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.

عناوین مقالات و نویسندگان شانزدهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی بدین شرح است: «رد پای اسطورۀ یونانی در قصه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره‌شناختی اسطورۀ ‘پسیخه و اروس’ و قصۀ ‘آه’»، ثمین اسپرغم، ابوالقاسم قوام، سمیرا بامشکی؛ «شیراز، شهر گونه‌گون، در سفرنامۀ به‌سوی اصفهان پیر لوتی، از منظر نقد جغرافیایی و تصویرشناسی»، صفورا ترک لادانی؛ «نوتاریخ‌گرایی در جای خالی سلوچ و خوشه‌های خشم»، ناهید حجازی؛ «پادشاه زولوها، رابطۀ میان ادبیات و هنر در ادبیات تطبیقی»، ایلمیرا دادور؛ «از آرش اساطیری ــ ‌تاریخی تا آرش برخوانی بیضایی»، صدرالدین طاهری، تکتم نوبخت؛ «بررسی ارجاعات بینامتنی در فیلم فروشندۀ اصغر فرهادی»، آبتین گلکار، امیررضا امیری؛ «تاریخ رمان،‌ نظریۀ رمان»، فرانکو مورتی، ترجمۀ عبدالرسول شاکری، مسعود فرهمندفر.

در بخش نقد و بررسی نیز مقالۀ «درآمدی بر مطالعات ادبیات تطبیقی (زیگمنت سالمن پراور)»، نوشتۀ زهرا حق‌شناس آمده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از مجلۀ ادبیات تطبیقی را از پیوند زیر بارگیری کنند.