گویش ملایر

ملایر در غرب ایران و بین شهرهای همدان، بروجرد، اراک و نهاوند و تویسرکان واقع شده، و جزو استان همدان است. در غرب ایران مردم به زبان‌های مختلفی مانند کردی، لری، لکی و بختیاری صحبت می‌کنند و گویش‌ها و لهجه‌های فراوانی در آنجا وجود دارد از جملۀ آن‌ها لهجۀ ملایری است هدف اصلی این کتاب است.

در مقدمۀ این کتاب این مباحث طرح شده است: آوانگاری ــ واج‌نگاری، دوصوتی، آواشناسی، ضمایر (ضمایر شخصی، ضمایر پیوسته، ضمایره اشاره)، صرف فعل، شناسه‌های فعل، صفت مفعولی، فعل امر، نفی فعل، حرف پیوند «و»، معرفه کردن، پسوند تصغیر، پسوند مکان، اِتباع و در آخر معرفی لغات ملایری.

کتاب گویش ملایر، نوشتۀ صادق امین‌مدنی است که انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۱۱۲ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۲۵۰هزار ریال منتشر کرده است.