اعضای گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

عضو هیئت علمی و معاون گروه: دکتر مریم دانشگر (دکتری زبان و ادبیات فارسی)

عضو هیئت علمی: فرناز صادقی (کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی)

پژوهشگر: گیتی قریب (کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه‌ریزی درسی)