اعضای شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

شورای علمی

حسن انوری (دکتری زبان و ادبیات فارسی)، غلامعلی حدّادعادل (دکتری فلسفه)، حسین حسینی‌‌نژاد (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)، محمّد دبیرمقدم (دکتری زبان‌شناسی نظری)، محمّدرضا سنگری (دکتری زبان و ادبیات فارسی)، شهین نعمت‌زاده (دکتری زبان‌شناسی) ، سلیم نیساری (دکتری علوم تربیتی ـ زبان‌شناسی)، عباسعلی وفایی (دکتری زبان و ادبیات فارسی)، روح‌اللّٰه هادی (دکتری زبان و ادبیات فارسی)، محمدجعفر یاحقی (دکتری زبان و ادبیات فارسی).