اخبار و فعالیت‌های علمی و پژوهشی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

نشریات (همایش‌ها، سخنرانی‌ها، پژوهش‌ها)

۱. نخستین نشست علمی فرهنگستان با مؤلّفان و کارشناسان کتاب‌های درسی آموزش‌وپرورش؛

۲. گزارش بررسی کتاب‌های ششم و دوم دبستان؛

۳. نشست فرهنگستان با سرگروه‌های ادبیات شهر تهران؛

۴. نشست نقد و بررسی کتاب تازه‌تألیف فارسی ششم ابتدایی؛

۵. نشست نقد و بررسی کتاب تازه‌تألیف فارسی سوم ابتدایی؛

۶. بررسی و آسیب‌شناسی درس انشا در مدارس؛

۷. پِرْلْز (مطالعۀ بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن) و نقش آن در ارتقای مهارت‌های زبانی در ایران؛

۸. گزارش تحلیل آماری نمره‌های درس زبان و ادبیات فارسی در آزمون سراسری؛

۹. گزارش غیرمعیارهای زبانی در کتاب‌های درسی؛

۱۰. معرفی مهم‌ترین کتاب‌های آموزش زبان فارسی (زبان اول و دوم)؛

۱۱. گزارش بررسی ساختار و محتوای کتاب تازه‌ تألیف چهارم ابتدایی.