مهدی محقّق

 

 

 

 

مهدی محقّق (۱۳۰۸ـ مشهد)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۶۹/۵/۲
برخی ‌از آثار: صرف و نحو و قرائت عربی (با همکاری سیّد جعفر شهیدی)؛ قرائت و دستور زبان و تاریخ ادبیات فارسی (با همکاری سعید نفیسی و دیگران)؛ تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار، رشیدالدین میبدی (تصحیح)؛ جلد هشتم وجوه قرآن، حبیش تفلیسی (مقدمه و تصحیح و تعلیقات)؛ لسان التنزیل (مقدمه و تصحیح)؛ آرام‌نامه: مجموعه‌مقالات علمی و ادبی تقدیم‌شده به استاد احمد آرام؛ اشترنامۀ عطار (تصحیح و مقدمه و تعلیقات)؛ پانزده قصیده از ناصر خسرو (با حواشی و مقدمه و تعلیقات)؛ تحلیل اشعار ناصر خسرو؛ نظام‌نامۀ سیاست، خواجه نظام‌الملک طوسی (تصحیح و تعلیقات)؛ دیوان غزلیات و رباعیات فتاحی نیشابوری؛ یادنامۀ ادیب نیشابوری؛ گزارش نخستین مجلس علمی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی؛ همایی‌نامه؛ نصاب انگلیسی یا زبان‌آموز سنتی ایران؛ معتمدالدوله فرهاد میرزا؛ فرهنگ و لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو؛ دیوان ناصر خسرو (تصحیح و مقدمه)؛ شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو؛ شرح سی قصیده از ناصر خسرو؛ مقدمة الادب، جاراللّٰه زمخشری؛ السیرة الفلسفیۀ زکریای رازی؛ شرح بیست‌وپنج مقدمۀ ابن‌میمون، ابوعبداللّٰه تبریزی؛ فیلسوف ری، محمدبن زکریای رازی؛ الاسئله و الاجوبه، پرسش‌های ابوریحان بیرونی و پاسخ‌های ابوعلی سینا؛ حدوث العالم، عمر بن غیلان مع الحکومه فی حجج المثبتین للماضی مبدأ زمانیا، الشیخ الرئیس ابوعلی سینا؛ شرح حکمة الاشراق سهروردی، قطب‌الدّین شیرازی؛ شرح منظومۀ حکمت، ملا هادی سبزواری؛ تعلیقۀ میرزا مهدی آشتیانی بر شرح منظومۀ حکمت (تصحیح، با همکاری عبدالجواد فلاطوری)؛ کتاب القبسات، میرداماد؛ شرح منظومۀ حکمت سبزواری (ترجمه به انگلیسی)؛ شرح الاهیات من کتاب الشفاء، ملا مهدی نراقی؛ شرح منظومۀ حکمت سبزواری؛ الدراسة التحلیلیة لکتاب الطب الروحانی محمد بن زکریای رازی؛ منطق و مباحث الفاظ (با همکاری توشی‌هیکو ایزوتسو)؛ مجموعه سخنرانی‌ها و مقاله‌ها در فلسفه و عرفان اسلامی (با همکاری هرمان لَندُلْت)؛ هزار و پانصد یادداشت در مباحث لغوی و ادبی و تاریخی و فلسفی و کلامی و تاریخ علوم؛ الشکوک علی جالینوس (تصحیح و مقدمۀ عربی و انگلیسی و فارسی)؛ بستان الاطبا و روضة الالبا، ابن‌مطران (ترجمه و تلخیص)؛ التصریف لمن عجز عن التألیف، ابوالقاسم زهراوی (ترجمه، با همکاری احمد آرام)؛ یادگار (در دانش پزشکی و داروشناسی)، سیّد اسماعیل جرجانی (تصحیح)؛ رسالة ابی‌ریحان فی فهرست کتب الرازی (ترجمه)؛ درآمدی بر دانشنامۀ پزشکی در اسلام و ایران (فهرست الفبایی اصطلاحات پزشکی و داروشناسی)؛ ابن‌هندو، پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطّب او؛ مفتاح الطّب و منهاج الطّلاب، ابن هندو (با همکاری محمدتقی دانش‌پژوه)؛ رسالۀ حنین بن اسحق به علی بن یحیی دربارۀ آثار ترجمه‌شده از جالینوس (ترجمه فارسی و مقدمۀ انگلیسی و فارسی)؛ مجموعۀ متون و مقالات در تاریخ و اخلاق پزشکی در ایران و اسلام؛ طب روحانی رازی (تلخیص و ترجمه)؛ اسماعیلیه؛ اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، شیخ مفید؛ الباب‌الحادی عشر للعلامة الحلی، مع شرحیه النافع یوم الحشر فی شرح باب‌الحادی عشر، مقداد بن عبداللّٰه السیوری، و مفتاح الباب از ابوالفتح بن مخدوم الحسینی العربشاهی؛ کتاب الاصلاح، ابوحاتم رازی؛ منظومة فی اصول الفقه، شمس‌العلماء قریب گرکانی؛ معالم الاصول، شهید ثانی؛ اوامر و نواهی از کتاب معالم الدّین و ملاذ المجتهدین، شهید ثانی؛ علوم محضه از آغاز صفویه تا تأسیس دارالفنون (گردآوری)؛ مفاخرنامه؛ فهرست توصیفی انتشارات مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل؛ شیعه در حدیث دیگران؛ سومین بیست گفتار یا گزارش سفرهای علمی.