محمّدعلی موحّد

 

 

 

 

محمّدعلی موحّد (۱۳۰۳ ـ تبريز)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری حقوق خصوصی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۲/۷/۱۴

برخی ‌از آثار: سلوک الملوک، فضل‌اللّٰه روزبهان خنجی (تصحیح و تعلیق)؛ مبالغۀ مستعار؛ مقالات شمس تبریزی (تصحیح و تعلیق)؛ شمس تبریزی؛ ابن‌بطوطه؛ خواب آشفتۀ نفت، دکتر مصدق و نهضت ملّی ایران؛ نفت ما و مسائل حقوقی آن؛ درس‌هایی از داوری‌های نفتی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها، تحلیلی از گزارش عملیات پنهانی سیا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تعلیقی بر کتاب خواب آشفتۀ نفت؛ از هوای حقّ و عدالت؛ عدالت و انرژی، ایوان ایلیچ (ترجمه)؛ مختصر حقوق مدنی؛ ملی کردن و غرامت: درس‌هایی از داوری‌های نفتی؛ دیباچه‌ای بر حقوق مدنی؛ یاد گذشته و اندیشۀ آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران؛ در خانه اگر کس است: همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن؛ مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، دانیل دنت (ترجمه)؛ خزران، ارتور کستلر (ترجمه)؛ چهار مقاله در آزادی، ایزیا برلین (ترجمه)؛ فصوص الحکم، ابن عربی (ترجمه و تعلیق)؛ شمس پرنده: ۴۸ غزل دیوان شمس تبریزی (مقدمه)؛ باغ سبز: گفتارهایی دربارۀ شمس و مولانا؛ قصۀ قصه‌ها، کهن‌ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا؛ ابتدانامه، محمدبن محمد سلطان ولد (تصحیح، همراه با علیرضا حیدری)؛ در جستجوی آینه: گزیدۀ مقالات شمس تبریزی (گردآورنده)؛ تماشای خورشید: گزیده‌ای از مقالات شمس تبریزی (مقدمه)؛ شاهد عهد شباب (مجموعۀ شعر)؛ رساله در مناقب خداوندگار، فریدون بن احمد سپهسالار (تصحیح)؛ سفرنامۀ ابن‌بطوطه (ترجمه)؛  بهگود گیتا (ترجمه)؛ خُمی از شراب ربانی، گزیدۀ مقالات شمس (تصحیح و تعلیق)؛ اصطرلاب حق، گزیدۀ فیه‌مافیه (تصحیح و تعلیق)؛ مثنوی معنوی (تصحیح).