محمد دبیرمقدم

 

 

 

 

محمد دبیرمقدم (۱۳۳۲ ـ کاشان)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان‌شناسی نظری
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۸/۳/۲۷
برخی از آثار: زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه‌مقاله‌های نخستین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه‌مقاله‌های سومین کنفرانس زبان‌شناسی، مجموعه‌مقاله‌های پنجمین کنفرانس زبان‌شناسی؛ مجموعه‌مقاله‌های هفتمین کنفرانس زبان‌شناسی؛ مجموعه‌مقاله‌های هشتمین کنفرانس زبان‌شناسی.