محمدجعفر یاحقی

 

 

 

 

محمدجعفر یاحقی (۱۳۲۶ ـ فردوس)
مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۲۷/۳/۱۳۸۸
برخی از آثار: تفسیر شنقشی، گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم؛ اقلیم‌های دیگر؛ تاریخ سیسیل در دورۀ اسلامی، عزیز احمد (ترجمه، با همکاری نقی لطفی)؛ راهنمای نگارش و ویرایش (با همکاری محمدمهدی ناصح)؛ ترجمۀ قرآن ری؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ابوالفتوح رازی (با همکاری محمد مهدی ناصح)؛ نهایة المسؤول فی روایة الرسول (تصحیح)؛ تاریخ تفکر اسلامی در هند، عزیز احمد (ترجمه، با همکاری نقی لطفی)؛ سوگ‌نامۀ سهراب؛ سرو و تذرو، نثاری تونی (تصحیح)؛ فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی؛ تاریخ ادبیات ایران (کتاب درسی دورۀ دبیرستان)؛ بهین نامۀ باستان، خلاصۀ شاهنامۀ فردوسی؛ جزیرۀ بی‌آفتاب، گزارش سفر یک‌ساله به انگلستان و اروپای غربی؛ آن سال‌ها، یادهای کودکی و نوجوانی؛ فرهنگنامۀ قرآنی، فرهنگ برابرهای فارسی واژه‌های قرآن براساس ۱۴۲ قرآن خطی محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس رضوی؛ فردوس/تون، تاریخ و جغرافیا (با همکاری خدیجه بوذرجمهری)؛ راهنمای توس و سخنی دربارۀ فردوسی و شاهنامه؛ دیبای خسروانی، کوتاه‌شدۀ تاریخ بیهقی (با همکاری مهدی سیدی)؛ چون سبوی تشنه؛ پاژ، زادگاه فردوسی؛ از جیحون تا وخش، گزارش سفر به ماوراءالنهر (با همکاری مهدی سیدی)؛ جویبار لحظه‌ها، جریان‌های ادبیات معاصر؛ فرهنگ نام‌آوران خراسان؛ سخن آشنا: یادنامۀ بدیع‌الزمان فروزانفر؛ پردگیان خیال (به همراه محمدرضا شفیعی کدکنی؛ فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی؛ یادنامۀ ابوالفضل بیهقی؛ تاریخ بیهقی (با همکاری مهدی سیدی)؛ از پاژ تا دروازۀ رزان؛ زین دایرۀ مینا (گشت و گذارهای فرهنگی)؛ ارج‌نامۀ غلامحسین یوسفی؛ دیبای زربفت (گزیدۀ تاریخ بیهقی)؛ دیبای دیداری (متن کامل تاریخ بیهقی با توضیح)؛ خرد بر سر جان (نامگانۀ دکتر احمدعلی رجایی بخارایی).