سليم نيساری

 

 

 

 

سليم نيساری (۱۲۹۹ـ تبريز)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری علوم تربيتی ـ زبان‌شناسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۲/۷/۱۴

زبان؛ نمونه‌هایی از آثار جاویدان شعر فارسی؛ غزل‌های حافظ؛ کلّیات روش تدریس؛ دفتر دیگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ؛ دستور خطّ فارسی، پژوهشی دربارۀ پیوستگی خطّ فارسی با زبان فارسی؛نسخه‌های خطّی حافظ (سدۀ نهم)؛ دیوان حافظ؛ تاریخ ادبیات ایران؛ درس انشای فارسی؛ کتاب اول فارسی (دارا و سارا با دوستان)؛ فارسی یاد بگیرید؛ راهنمای مکالمۀ انگلیسی و فارسی؛ برگزیده‌ای از غزل‌های سعدی؛ برگزیده‌ای از غزل‌های حافظ؛ مقدمه‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ.