حسين معصومی همدانی

 

 

 

 

حسين معصومی همدانی (۱۳۲۷ـ همدان‌)
مدرک دانشگاهی: دكتری تاريخ و فلسفۀ علم‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۷۶/۱۲/۲۵

برخی‌ از آثار: زندگی‌نامۀ علمی دانشمندان اسلامی (ترجمه)؛ جزء و کل، ورنر هایزنبرگ (ترجمه)؛ فلسفۀ علوم طبیعی، کارل همپل‌ (ترجمه)؛ مردم‌شناسی و هنر، لوی استروس (ترجمه)؛ ترمودینامیک تعادل، ادکینز (ترجمه)؛ نسبیت خاص و عام و کیهان‌شناختی، ولفگانگ ریندلر (ترجمه)؛ شأن علم، کارل فریدریش فون وایتزکر (ترجمه)؛ خاکستر ناتمام؛ ایرانی‌ها چه رؤیائی در سر دارند؟، میشل فوکو (ترجمه)؛ تاریخ علم در چهار قرن اخیر در ایران؛ نظریۀ کوانتومی، جان پاکینگ هُرن (ترجمه).