حسن انوری

 

 

 

 

حسن انوری (۱۳۱۲ ـ تكاب‌)
مدرک دانشگاهی‌: دكتری زبان و ادبيات فارسی‌
تاريخ عضويت پيوسته‌: ۱۳۸۲/۷/۱۴

برخی ‌از آثار: آتشکدۀ آذرگشسب؛ فارسی برای سا‌ل‌های چهارم ابتدایی تا سوم راهنمایی؛ راهنمای تدریس فارسی و دستور سال اول تا سوم راهنمایی؛ آیین نگارش برای سال اول تا سوم دبیرستان؛ اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی؛ یک قصّه بیش نیست (بررسی محتوایی و ساختاری شعر حافظ)؛ رزم‌نامۀ رستم و سهراب؛ سخن و اندیشه؛ غم‌نامۀ رستم و سهراب؛ گزیدۀ اشعار رودکی؛ گزیدۀ اشعار صائب؛ گزیدۀ گلستان سعدی؛ گزیدۀ غزلیات سعدی؛ شوریده و بی‌قرار (دربارۀ سعدی آثار او)؛ نصاب الصّبیان فراهی  (تصحیح)؛ گلستان سعدی (تصحیح)؛ دستور زبان فارسی (۱) و (۲) برای تحصیلات مکاتبه‌ای؛ گزیدۀ بوستان سعدی؛ صدای سخن عشق؛ مجموعۀ فرهنگ‌های سخن، از جمله فرهنگ بزرگ سخن (۸ مجلد) و فرهنگ فشردۀ سخن (۲ مجلد).