فراخوان دومین همایش بین‌المللی مطالعات ادبی…

فراخوان دومین همایش بین‌المللی مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر

یکشنبه و دوشنبه، پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۷، دومین همایش مشترک بین‌المللی گروه شبه‌قارۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گروه ایران‌شناسی دانشگاه ماربورگ (آلمان)، در موضوع مطالعات ادبی در شبه‌قاره و آسیای صغیر در تهران برگزار می‌شود.

شبه‌قاره و آسیای صغیر در طول قرون متمادی بخش مهمی از حوزۀ گسترش و نفوذ زبان فارسی بوده‌اند؛ بر این اساس، مطالعات تطبیقی می‌تواند پرتوی تازه بر رویکردهای ادبی در این دو سرزمین بیفکند.

در این همایش به آثار فارسی نگارش‌یافته در مناطق مذکور از سدۀ چهارم تا سدۀ سیزدهم هجری و ظهور صنعت چاپ در این مناطق پرداخته خواهد شد.