گزارش تصویری همایش «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی»