برای تهیۀ  آثار ادارۀ نشر فرهنگستان با کتاب‌فروشی فرهنگستان (۰۲۱۸۸۶۴۲۴۹۷) یا آقای عفیفی (۰۹۱۲۶۹۴۷۱۴۴) تماس بگیرید.