صفر عبدالله (پنجکنت ـ ۱۹۵۵م)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (پژوهشگاه ادبیات جهان ـ مسکو)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۴/۸/۱۱

برخی از آثار: سنن حماسههای ملی در شعر معاصر؛ نور سخن (مجموعه مقالات ایرانشناسی چاپشده در مطبوعات ایران، تاجیکستان و قزاقستان) ـ به زبان فارسی و خط سیریلیک؛ پلهای جادویی؛ نوروز، هدیۀ ایران به جهان؛ فهرست نسخ خطی فارسی در کتابخانۀ ملی قزاقستان؛ مرثیۀ خورشید: دربارۀ زندگی و شعر استاد لایق شیرعلی، شاعر بزرگ پارسیگوی ورارودان؛ شرنگ اندوه: سوگنامۀ استاد لایق؛ فرهنگ تخصصی روسی ـ فارسی و فارسی ـ روسی؛ اندیشههای آبای (ترجمه از قزاقی به فارسی)؛ ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟ (ترجمه از فارسی به روسی)؛ عشق مانی نقاش (ترجمه از روسی به فارسی)؛ گرگ خاکستری (ترجمه از قزاقی به فارسی).


  

عبدالقیّوم قویم (چاهآب تخارستان ـ ۱۳۱۵)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه کابل)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

برخی از آثار: برررسی و نقد شعر معاصر دری و جریانهای آن در دوران اشغال و جهاد در داخل و خارج کشور؛ بحثهایی در زمینۀ ادبیات (انواع مکتبها و انتقاد ادبی)؛ دورههای تحول شعر و نثر فارسی دری در صد سال اخیر؛ تاریخ ادبیات دری دوران معاصر، دورههای باستانی تا پایان قرن چهارم هجری؛ تاریخ ادبیات دری دوران معاصر؛ ادب عامیانۀ دری تخار؛ مجموعههای مقالات دربارۀ زبان و ادبیات فارسی؛ فنون ادبی بیان؛ دستورنویسی در افغانستان معاصر؛ افغانها و پتانها؛ دانشنامۀ متون کهن فارسی.


 

محمد سرور مولایی (غزنه ـ ۱۳۲۴)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه تهران)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

برخی از آثار: برگزیدۀ شعر معاصر افغانستان؛ آیین کشورداری (دورۀ غزنویان)؛ فرهنگ لغات قرآنی بازمانده از سدۀ پنجم هجری؛ روایت طبری و بلعمی از قیام سیّدالشّهداء(ع) و خونخواهی مختار؛ طبقات الصوفیه، خواجه عبداللّٰه انصاری (تصحیح)؛ تاریخ ادبیات ایران در دورۀ صفاریان و سامانیان؛ مجموعۀ رسائل فارسی خواجه عبداللّٰه انصاری (۲ مجلد، تصحیح)؛ تجلی اسطوره در دیوان حافظ؛ ویراستاری شش دفتر مثنوی بر اساس نسخۀ قونیه (۶ مجلد)؛ ترجمۀ تاریخ الحکمای شهرزوری؛ مجموعۀ غزلیات میرزا عبدالقادر بیدل (۳ مجلد)؛ دیوان اشعار خلیلاللّٰه خلیل؛ آتشکدۀ وحدت: دیوان حضرت خواجه مستانشاه کابلی (تصحیح)؛ تاریخ احمدشاهی؛ سیر الاقطاب یا تاریخ مشایخ چشتیه؛ کلیات نادم، محمدیحیی نادم قیصاری (مقدمه)؛ گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبداللّٰه انصاری (گردآوری)؛ بحر المعانی (مجموعۀ نامههای عرفانی)، حسینی مکّی (تصحیح)؛ سراج التواریخ، ملّا فیض‌محمد کاتب (تصحیح).


 

محمّدحسین یمین (۱۳۱۵ ـ چاریکار، استان پروان، افغانستان)

تحصیلات: دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۸۲/۲/۱۵

برخی از آثار: فرهنگ تلفّظ لغات با بیان معانی؛ دستور نگارش برای همه؛ کتاب فونولوژی و مورفولوژی (صرف دری)؛ برخیاز ویژگیهای دستوری شاهنامه؛ دستور تاریخی زبان فارسی دری؛ دستور معاصر زبان فارسی دری؛ تاریخچۀ زبان فارسی دری.