۲۳ تیر ۱۳۹۷

استانداردسازی واژه‌های حوزۀ کودکان استثنائی

[…]
۱۷ تیر ۱۳۹۷

آموزش شیوۀ ضبط اعلام در انجمن صنفی ویراستاران

[…]
۱۷ تیر ۱۳۹۷

قدردانی از ویراستاران در هفتۀ قلم

[…]

یادداشت ماه